Ułatwienia dostępu

W krajach Unii Europejskiej w styczniu br. weszła w życie dyrektywa Nr 2002/91/EC (z 16.12.2002 r.) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków mająca na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Jedną z wytycznych jest konieczność posiadania przez budynki certyfikatów energetycznych. Dokument ten ma być wydawany przez upoważnionego eksperta oraz określać klasę energochłonności budynku i jego wydajność energetyczną. Certyfikat energetyczny zawierać powinien charakterystykę zużycia energii na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylacje, klimatyzację i oświetlenie oraz proponować możliwe usprawnienia obniżające zużycie energii.

Certyfikaty energetyczne dotyczyć będą budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagane będą dla budynków nowowznoszonych, użytkowanych budynków przeznaczonych do sprzedaży lub najmu, za wyjątkiem obiektów objętych ochroną konserwatorską, kultu religijnego, czasowego użytkowania i o powierzchni użytkowej do 50m2.

Dyrektywa wymaga również regularnej kontroli kotłów o mocy 20÷100 kW, okresowej oceny raz na 2 lata kotłów o mocy powyżej 100 kW oraz oceny efektywności systemów klimatyzacji o mocy powyżej 12 kW.

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace legislacyjne do wprowadzenia systemu oceny energetycznej budynków w Polsce. Podstawy prawne systemu będzie stanowić Ustawa o ocenie energetycznej budynków, Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób opracowujących świadectwa energetyczne i przeprowadzających kontrolę oraz Rozporządzenie w sprawie formy i zakresu świadectw energetycznych.

SYSTEM OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW