Ułatwienia dostępu

Od 15 grudnia 2005 roku pojawiła się nowa możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych. Nowy mechanizm finansowy to Projekt Efektywności Energetycznej GEF o budżecie 11 mln USD zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest finansowe wsparcie do 30 czerwca 2011 r. wszystkich podmiotów realizujących inwestycje energooszczędne tj. osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa działające w formule ESCO.

W ramach projektu będą udzielane poręczenia kredytów na przedsięwzięcia energooszczędne oraz dotacje do audytów energetycznych.

Poręczenia są skierowane do tych klientów, którzy planują realizację dużych inwestycji energooszczędnych wymagających przygotowania obszernej i kosztownej dokumentacji, a jednocześnie mają problemy z przedstawieniem bankowi odpowiednich zabezpieczeń.
W ramach funduszu poręczeń, BGK zawrze z bankami komercyjnymi ramowe umowy współpracy, na podstawie których będzie udzielać poręczeń od 50% do 70% kwoty kredytów (w tym kredytów realizowanych w ramach ustawy termomodernizacyjnej) na przedsięwzięcia energooszczędne. Łączna wysokość poręczeń dla jednego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł.

Poręczeniem objęte mogą być następujące przedsięwzięcia energooszczędne:
● modernizacja przegród zewnętrznych w budynkach;
naprawa i uszczelnienie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej;
● wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową
● zastosowanie systemów i układów umożliwiających pasywne wykorzystanie energii słonecznej (werandy słoneczne, izolacje transparentne itp.);
● modernizacja źródeł ciepła, systemów i instalacji grzewczych w budynkach oraz modernizacja źródeł ciepła i systemów przesyłowych oraz sieci ciepłowniczych, z których dostarczana energia jest w przynajmniej 50 proc. używana do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach i podgrzewania wody w budynkach;
● modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach,
● modernizacja systemów wentylacji naturalnej i mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji;
● modernizacje wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia budynków oraz inwestycje w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej;
● instalacja odnawialnych źródeł energii służących przede wszystkim zaspokojeniu wewnętrznych potrzeb w zakresie dostaw energii do budynku lub grupy budynków stanowiących jedną własność lub znajdujących się pod zarządem jednego podmiotu.

Dofinansowanie na opracowanie audytów energetycznych można uzyskać w ramach funduszu pomocy technicznej.
● wstępny audyt energetyczny (100 USD za audyt);
● pełny audyt energetyczny typu A – jedynie termomodernizacja. Ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od typu budynku, kubatury oraz obecności źródeł ciepła;
● pełny audyt energetyczny typu B – termomodernizacja + HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od typu budynku, kubatury, źródeł ciepła i dodatkowo powierzchni ogrzewanej;
● pełny audyt energetyczny typu C – audyt energetyczny oświetlenia. Ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od powierzchni oświetlanej oraz liczby opraw oświetleniowych.
Dotacje za wykonane pełne audyty energetyczne (A, B, C) nie mogą przekroczyć 50 % wartości netto faktur i mogą wynieść maksymalnie 5000 USD. W przypadku, gdy inwestor posiada już pełny audyt energetyczny, wykonany w okresie ostatnich dwóch lat, taki audyt zostanie zaakceptowany jako spełniający wymogi audytu energetycznego dla niniejszego programu i otrzyma dotację w przewidzianej wysokości.

Dodatkowe wymogi środowiskowe wobec inwestora:
Inwestorzy-kredytobiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia analizy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Oznacza, to że do Banku będzie trzeba dostarczyć nie tylko dokumentację finansowo – księgową, ale również pozwolenia na budowę, sprawozdania i raporty z realizacji prac.

PODLASKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W RAMACH OFERTY USŁUGOWEJOFERUJE PAŃSTWU OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

NOWA FORMA WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOOSZCZĘDNYCH