Ułatwienia dostępu

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych, na zasadach określonych przepisami wspólnotowymi i płatności te będą w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej. 

Jednocześnie od 2007 roku nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych zasadach.

Maksymalna powierzchnia gruntów rolnych na terenie Wspólnoty, objęta systemem pomocy do upraw roślin energetycznych wynosi 2 000 000 ha. Przekroczenie maksymalnej powierzchni skutkuje redukcją stawki płatności.

O płatność do upraw roślin energetycznych może ubiegać się rolnik, który:

· uprawia rośliny energetyczneprzeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne i zawrze umowę nadostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi i ilości roślin dostarczonych do zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu skupującego na podstawie umowy odpowiadają, co najmniej plonowi reprezentatywnemu

albo

· uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie na cele energetyczne w ilości odpowiadającej, co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

Płatności do upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1973/2004, przyznawane są, jeżeli zadeklarowana powierzchnia upraw wszystkich roślin energetycznych wynosi, co najmniej 0,3 ha.

Plony reprezentatywne dla poszczególnych gatunków roślin energetycznych są corocznie ogłaszane w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy uwzględnieniu średnich plonów poszczególnych gatunków roślin energetycznych uzyskiwanych z jednego hektara uprawy tych roślin.

Zatwierdzonapierwsza jednostka przetwórcza to podmiot, który prowadzi pierwszy proces przetwórczy roślin energetycznych z zamiarem pozyskania jednego lub więcej produktów energetycznych. Zatwierdzenia podmiotu dokonuje Agencja Rynku Rolnego na podstawie pisemnego wniosku pierwszej jednostki przetwórczej.

Zatwierdzony podmiot skupujący – to podmiot, który podpisał umowę z wnioskodawcą i na własny rachunek nabywa rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne. Zatwierdzenia dokonuje Agencja Rynku Rolnego na podstawie pisemnego wniosku podmiotu skupującego.

Zatwierdzeniu nie podlega rolnik, który wykorzystuje i przetwarza rośliny energetyczne w gospodarstwie.

Płatności do powierzchni upraw roślin energetycznych przyznaje się wyłącznie w przypadku, jeżeli rośliny te zostaną przetworzone na produkty energetyczne:

a. określone w art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania
użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, tj. biopaliwa 

a.       bioetanol,
b.       biodiesel,
c.       biogaz,
d.       biometanol,
e.       biodimetyloeter,
f.       bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy),
g.       bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy),
h.       biopaliwa syntetyczne,
i.       biowodór,
j.       czysty olej roślinny,

b. energię elektryczną i termalną wytwarzaną z biomasy

Rośliny uprawnione do uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych

1.       Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:

o jednoroczne rośliny (np. rzepak,rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);
o buraki cukrowe – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier jest wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006;
o soja – pod warunkiem, że każdyprodukt pośredni, oprócz mączki sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych;
o rośliny wieloletnie (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata);
o zagajniki drzew leśnych o krótkimokresie rotacji (np. wierzba energetyczna).

2. Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane
jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie:

o zagajniki drzew leśnych o krótkimokresie rotacji (np. wierzba energetyczna);
o zboża;
o nasiona roślin oleistych – nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu, rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu.

3. Jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.

Grunty rolne, na które rolnik ubiega się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).

Do powierzchni upraw roślin energetycznych, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. przysługuje również jednolita płatność obszarowa oraz w zależności od rośliny uprawnej – uzupełniająca płatność do grupy upraw podstawowych.

Wniosek i załączniki

1. O przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych rolnik ubiega się we wspólnym wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

2. Wnioski o przyznanie płatności składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku. Wnioski można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych (do 11 czerwca 2007 roku) z tym, że należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

3. Zmiany do wniosku, związane z dodaniem lub usunięciem działki rolnej, na której uprawiane są rośliny energetyczne lub dołączeniem umowy lub jej zmianą, rolnicy będą mogli składać (bez naliczenia sankcji terminowych) do dnia 31 maja 2007 r. Takich zmian można dokonać także w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 11 czerwca z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia złożenia zmiany zostaną naliczone sankcje terminowe w wysokości 1% kwoty przypadającej na powierzchnie wynikające z dokonanej zmiany. Jeżeli przed terminem złożenia zmiany do wniosku ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub, jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych w przypadku, których stwierdzono nieprawidłowości.

4. Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy biurze powiatowym ARiMR.

5. We wniosku w zakresie dopłat do uprawy roślin energetycznych należy wskazać nazwy roślin uprawnych przeznaczonych na produkty energetyczne oraz powierzchnie objęte uprawą tych roślin. Grunty z uprawami przeznaczonymi na produkcję produktów energetycznych będą deklarowane przez rolników jako oddzielna grupa upraw na oddzielnych działkach rolnych, o powierzchni, co najmniej 0,1 ha, oznaczonych jako RE/roślina uprawna.

Zobowiązania rolnika w przypadku wykorzystywania lub przetwarzania surowca w gospodarstwie

1. Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

2. Deklaracja składana jest na formularzu udostępnionym przez ARiMR, a kopie takiej deklaracji rolnik zobowiązany jest złożyć również do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Deklaracja zawiera m.in. nazwy gatunków roślin energetycznych, powierzchnie, na których te rośliny są uprawiane, zamierzone wykorzystanie – produkt energetyczny oraz opis techniczny przetworzenia.

3. Zmiany deklaracji (na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR) – na potrzeby utrzymania w mocy złożonego wniosku o płatności – można składać, zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności, w terminie do dnia 31 maja.

4. Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności rolnik nie będzie mógł wykorzystać lub przetworzyć w gospodarstwie wszystkich lub części surowców może, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności, złożyć wniosek do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR o wyrażenie zgody na zmianę deklaracji. W takim przypadku rolnik nie otrzyma płatności do powierzchni objętej zmianą deklaracji. Wniosek o wyrażenie przedmiotowej zgody rolnik składa na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

5. Rolnik zobowiązany jest do wykorzystania lub przetworzenia na cele energetyczne wszystkich zebranych roślin energetycznych w gospodarstwie, w terminie najpóźniej do dnia 31 lipca drugiego roku następującego po roku, w którym dokonano zbioru, przy czym ilość ta nie może być mniejsza niż plon reprezentatywny dla danego gatunku roślin. Plony reprezentatywne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz. U. Nr 55, poz. 364). Ilość roślin energetycznych wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny maksymalnie o 10%, w przypadkach określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejszy niż plon reprezentatywny (Dz. U. Nr 76, poz. 511). Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności rolnik nie będzie mógł wykorzystać lub przetworzyć na cele energetyczne wszystkich zebranych roślin energetycznych w gospodarstwie w ilości odpowiadającej co najmniej plonowi reprezentatywnemu może, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności, złożyć do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie lub przetworzenie roślin energetycznych w ilości mniejszej niż ilości odpowiadające plonowi reprezentatywnemu. Wniosek o wyrażenie przedmiotowej zgody rolnik składa na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

6. Po zbiorze roślin energetycznych, rolnik ma obowiązek dostarczyć deklarację dotyczącą zbiorów – tzw. Deklarację o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie. Deklarację tą składa się na formularzu udostępnionym przez ARiMR do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR, w następujących terminach (zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynność):

o od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej – w przypadku roślin energetycznych, których zebranie nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku;
o 10 dni od dnia zbioru tych roślin – w przypadku roślin energetycznych, których zebranie nastąpiło w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej.

7. Po zbiorze roślin energetycznych rolnik jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o dokonanie zważenia lub pomiaru zebranego surowca do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. Wykonanie czynności przez inspektora IJHARS, potwierdzane jest na Deklaracji o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie.

8. Rolnicy wykorzystujący ziarna zbóż i nasiona roślin oleistych jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub przetwarzający je w gospodarstwie na energię lub biopaliwa, zobowiązani są do ich denaturowania. Denaturacja zbóż następuje przy użyciu oleju opałowego w ilości 50 litrów na 1000 kg zbóż, natomiast denaturacja nasion oleistych następuje przy użyciu oleju napędowego w ilości 1 litra na 100 kg nasion oleistych ( na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod denaturacji zbóż i nasion oleistych wykorzystywanych na cele energetyczne).

Płatność do upraw roślin energetycznych przysługuje także, gdy nasiona roślin oleistych nie zostały poddane denaturacji, o ile olej otrzymany z przetworzenia nasion tych roślin zostanie poddany denaturacji. Denaturacji oleju należy dokonać niezwłocznie po przetworzeniu nasion roślin oleistych na olej. Denaturacji oleju dokonuje się przez wymieszanie oleju z olejem napędowym, w proporcji 2 litry oleju napędowego na 100 litrów oleju otrzymanego z przetworzenia nasion roślin oleistych (na podstawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz wyznaczenia Agencji Rynku Rolnego jako jednostki kontrolującej te warunki).

9. Rolnik przetwarzający lub wykorzystujący rośliny energetyczne na cele energetyczne w gospodarstwie zobowiązany jest dokonywać inwentaryzacji wykorzystywanych surowców, produktów energetycznych oraz produktów ubocznych a także prowadzić rejestr wykorzystywania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

Zobowiązania rolnika w przypadku dostarczania roślin energetycznych w ramach umowy do zatwierdzonych podmiotów:

1. Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, który w ramach umowy dostarcza surowce do zatwierdzonego podmiotu skupującego lub zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie płatności, umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne.

2. Umowa powinna zawierać:
o nazwy i adresy stron;
o okres obowiązywania umowy;
o gatunki wszystkich roślinenergetycznych objętych umową
o obszar obsadzony każdym gatunkiem roślin energetycznych – w ha z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
o przewidywany rok zbiorów, w przypadku objęcia umową wieloletnich roślin energetycznych;
o szczegółowe warunki dostawy;
o wyraźne oświadczenie, w którym:
o rolnik zobowiązuje się do dostarczenia do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej wszystkich zebranych surowców, przy czym dostarczane ilości surowca muszą być, co najmniej równe, plonowi reprezentatywnemu ustalonemu dla danego gatunku roślin;
o zatwierdzony podmiot skupujący lub zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza zobowiązuje się do zapewnienia, iż równoważna ilość odebranych roślin energetycznych zostanie wykorzystana w obrębie Wspólnoty Europejskiej do produkcji jednego lub kilku produktów energetycznych;
o specyfikacja produktów końcowych tzn. zamierzone końcowe przeznaczenie surowca.

3. W przypadku zmiany umowy lub jej wypowiedzenia po złożeniu wniosku o przyznanie płatności rolnik, w terminie do dnia 31 maja, zobowiązany jest pisemnie poinformować kierownika biura powiatowego ARiMR o zmianie lub wypowiedzeniu umowy i jednocześnie udzielić pisemnego zezwolenia na przeprowadzenie kontroli.

4. Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności rolnik nie będzie mógł dostarczyć wszystkich lub części surowców energetycznych z powierzchni objętych umową może, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności, złożyć wniosek do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR o wyrażenie zgody na zmianę lub wypowiedzenie umowy. Wniosek o wyrażenie przedmiotowej zgody rolnik składa na formularzu udostępnionym przez ARiMR. W takim przypadku rolnik nie otrzyma płatności do powierzchni objętej zmianą lub wypowiedzeniem umowy.

5. Rolnik zobowiązany jest do zebrania i dostarczenia do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej roślin energetycznych w ilości odpowiadającej, co najmniej plonowi reprezentatywnemu. Plony reprezentatywne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz. U. Nr 55, poz. 364). Ilość roślin energetycznych dostarczona do przetworzenia może być mniejsza niż plon reprezentatywny maksymalnie o 10%, w przypadkach określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejszy niż plon reprezentatywny (Dz. U. Nr 76, poz. 511). Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności rolnik nie będzie mógł dostarczyć do przetworzenia roślin energetycznych w ilości odpowiadającej co najmniej plonowi reprezentatywnemu może, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności, złożyć do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR wniosek o wyrażenie zgody na dostawę roślin energetycznych w ilości mniejszej niż ilości odpowiadające plonowi reprezentatywnemu. Wniosek o wyrażenie przedmiotowej zgody rolnik składa na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

6. Po zbiorze roślin energetycznych, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetyczne i ich dostawie do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej rolnik ma obowiązek dostarczyć do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, deklarację dotyczącą zbiorów – tzw. deklarację o ilości zebranych i dostarczonych roślin energetycznych w następujących terminach (zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynność):

a. od dnia 15 marca do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej – w przypadku roślin energetycznych, których dostarczenie nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 14 marca tego roku,

b. do dnia 15 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej – w przypadku roślin energetycznych, których dostarczenie nastąpiło w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia tego roku,

c. do dnia 15 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej – w przypadku roślin energetycznych, których dostarczenie nastąpiło w okresie od dnia 16 sierpnia do dnia 10 listopada tego roku,

d. do dnia 25 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej – w przypadku roślin energetycznych, których dostarczenie nastąpiło w okresie od dnia 11 listopada do dnia 20 listopada tego roku,

e. w terminie 5 dni od dnia dostawy – w przypadku roślin energetycznych, których dostarczenie nastąpiło w okresie od dnia 21 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności energetycznej, do dnia 1 maja roku następującego po tym roku.

Deklarację o ilości zebranych i dostarczonych roślin energetycznych składa się na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Obowiązki rolnika

1. Zawarcie umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne z zatwierdzonym podmiotem skupującym lub zatwierdzoną pierwszą jednostką przetwórczą i dołączenie jej do wniosku o przyznanie płatności lub dostarczenie wraz z wnioskiem o przyznanie płatności deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

2. W przypadku wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie – przekazanie do właściwego miejscowo oddziału terenowego ARR kopii deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

3. Informowanie na piśmie o każdej zmianie tzn. o tym, że wniosek o przyznanie płatności jest nieprawidłowy lub zdezaktualizował się od czasu złożenia, pod warunkiem, że rolnik nie został powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o nieprawidłowościach we wniosku; informowanie o zmianach dotyczących deklaracji o wykorzystaniu lub przetworzeniu roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie lub zmianach umowy.

4. Przekazanie – po zbiorze roślin energetycznych – do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR deklaracji o ilości zebranych i dostarczonych roślin energetycznych do podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej bądź deklaracji o ilości zebranych roślin energetycznych, które będą wykorzystane lub przetworzone na cele energetyczne w gospodarstwie.

5. Prowadzenie rejestru przetwarzania lub wykorzystywania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie oraz prowadzenia inwentaryzacji wykorzystywanych surowców.

6. W przypadku wykorzystywania i przetwarzania w gospodarstwie jako paliwo do ogrzewania lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie: ziarna zbóż i nasion roślin oleistych rolnik zobowiązany jest do ich denaturacji zgodnie z metodami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod denaturacji zbóż i nasion oleistych wykorzystywanych na cele energetyczne.

7. Przekazywanie do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzach udostępnionych przez ARR informacji na temat procesu przetwórczego, w szczególności odnośnie cen i technicznych wskaźników procesu stosowanych przy obliczaniu możliwych do uzyskania ilości produktów końcowych.

8. Umożliwienie przeprowadzania kontroli.

Obowiązki przetwórcy 

1. Uzyskanie zatwierdzenia w drodze decyzji dyrektora oddziału terenowego ARR.

2. Posiadanie możliwości administracyjnych i organizacyjnych do funkcjonowania jako pierwsza jednostka przetwórcza oraz możliwości administracyjnych do prowadzenia rejestru.

3. Posiadanie możliwości produkcyjnych do produkcji, co najmniej jednego produktu energetycznego.

4. Przekazanie kopii umowy dostarczenia roślin energetycznych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

5. Odebranie wszystkich dostarczonych przez rolnika roślin energetycznych objętych umową.

6. Dostarczenie po odebraniu dostawy, deklaracji odbioru do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oraz do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR.

7. Informowanie właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w zakresie zmian ostatecznego przeznaczenia odebranego surowca.

8. Prowadzenie rejestru przetwarzania, w którym zawarte będą informacje dotyczące m.in. ilości surowców zakupionych, ilości surowców przetworzonych, produktów ubocznych, równoległych i końcowych, strat, ilości zniszczone, ilości i typów produktów sprzedanych, czy wskazania kolejnych jednostek przetwórczych.

9. Przekazywanie do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzach udostępnionych przez ARR informacji na temat procesu przetwórczego, w szczególności odnośnie cen i technicznych wskaźników procesu stosowanych przy obliczaniu możliwych do uzyskania ilości produktów końcowych.

10. Zapewnienie, iż równoważna ilość odebranych roślin energetycznych zostanie przetworzona głównie na jeden lub kilka produktów energetycznych wskazanych w umowie.

11. Zapewnienie wartości ekonomicznej produktów energetycznych uzyskanych na skutek przetworzenia surowców. Wartość ekonomiczna produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania surowców powinna być wyższa od wartości ekonomicznej wszystkich innych produktów przeznaczonych do innych celów oraz uzyskanych na skutek takiego procesu przetwarzania.

Obowiązki podmiotu skupującego

1. Uzyskanie zatwierdzenia w drodze decyzji dyrektora oddziału terenowego ARR.

2. Posiadanie możliwości administracyjnych i organizacyjnych do funkcjonowania jako podmiot skupujący oraz możliwości administracyjnych do prowadzenia rejestru.

3. Zawarcie umowy, z co najmniej jednym przetwórcą na dostawę surowców.

4. Odebranie wszystkich dostarczonych przez rolnikaroślin energetycznych objętych umową.

5. Zapewnienie, że równoważna ilość odebranych roślin energetycznych zostanie dostarczona do pierwszej jednostki przetwórczej.

6. Przekazanie kopii umowy dostarczenia roślin energetycznych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

7. Dostarczenie po odebraniu dostawy, deklaracji odbioru do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oraz do właściwego miejscowo kierownika biura powiatowego ARiMR.

8. Informowanie właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w zakresie zmian ostatecznego przeznaczenia odebranego surowca.

9. Prowadzenie rejestru, który obejmował będzie m.in. informacje na temat ilości wszystkich surowców zakupionych oraz sprzedanych do przetwarzania na produkty energetyczne oraz nazwy i adresy pierwszych jednostek przetwórczych, które przejęły surowce.

10. Przekazywanie do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego na formularzach udostępnionych przez ARR informacji na temat procesu przetwórczego, w szczególności odnośnie cen i technicznych wskaźników procesu stosowanych przy obliczaniu możliwych do uzyskania ilości produktów końcowych.

Płatności

Wysokość płatności do upraw roślin energetycznych wynosi maksymalnie 45 Euro/ha.

Wysokość płatności w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami, po uwzględnieniu zmniejszeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości i stawek płatności na 1 ha tej powierzchni.

Wypłata płatności na rzecz wnioskującego następować będzie pod warunkiem, że zebrane zostały wymagane ilości surowców, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających dostarczenie ilości zebranego surowca i po przeprowadzeniu kontroli kwalifikujących do przyznania płatności.

Płatności do upraw roślin energetycznych wypłacane będą od dnia 1 grudnia 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Kary i sankcje 

W systemie płatności do upraw roślin energetycznych zastosowanie mają podobnie, jak dla pozostałych płatności bezpośrednich sankcje terminowe związane z opóźnieniem w złożeniu wniosku, sankcje powierzchniowe wynikające z zadeklarowania we wniosku powierzchni większej niż faktycznie stwierdzona, sankcje w zakresie dostarczenia wymaganych ilości roślin energetycznych oraz sankcje z tytułu braku zachowania dobrej kultury rolnej.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

INFORMACJE O ROŚLINACH ENERGETYCZNYCH