Ułatwienia dostępu

Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych. Natomiast nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych zasadach.

O płatność do upraw roślin energetycznych może ubiegać się rolnik, który:

 uprawia rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne i zawrze umowę na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi do 15 maja 2007 r. i ilości roślin dostarczonych do zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu skupującego na podstawie umowy odpowiadają, co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

Pojęcia
Zatwierdzony podmiot skupujący to podmiot, który podpisał umowę z wnioskodawcą i na własny rachunek nabywa rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne. Zatwierdzenia dokonuje Agencja Rynku Rolnego na podstawie pisemnego wniosku podmiotu skupującego. Zatwierdzeniu nie podlega rolnik, który wykorzystuje i przetwarza rośliny energetyczne w gospodarstwie.
Zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza to podmiot, który prowadzi pierwszy proces przetwórczy roślin energetycznych z zamiarem pozyskania jednego lub więcej produktów energetycznych. Zatwierdzenia podmiotu dokonuje Agencja Rynku Rolnego na podstawie pisemnego wniosku pierwszej jednostki przetwórczej.
Plony reprezentatywne dla poszczególnych gatunków roślin
energetycznych będą corocznie ogłaszane w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy uwzględnieniu średnich plonów poszczególnych gatunków roślin energetycznych uzyskiwanych z jednego hektara tych upraw. 

albo

 uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie na cele energetyczne w ilości odpowiadającej co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

Płatności do powierzchni upraw roślin energetycznych przyznaje
się wyłącznie w przypadku, jeżeli rośliny te zostaną przetworzone na produkty energetyczne:

a. określone w art. 2 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych tj. biopaliwa (bioetanol, biodiesel, biogaz, biometanol, biodimetyloeter, bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy), bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy), biopaliwa syntetyczne, biowodór, czysty olej roślinny),

b. energię elektryczną i termalną wytwarzaną z biomasy.

Rośliny uprawnione do uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych

– Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne: 

– jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);
– buraki cukrowe – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier jest wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006;
– soja — pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych;
– rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozgatrzcinowata);
– zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa).

– Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie: 
– zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa);
– zboża;
– nasiona roślin oleistych — nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu,
– rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu.

– Jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz. 

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Wysokość płatności do upraw roślin energetycznych wynosi maksymalnie 45 Euro/ha.
Płatności do upraw roślin energetycznych wypłacane będą od 1 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 roku.

Źródło: ARiMR

ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH W 2007 R.