Ułatwienia dostępu

Od 15 marca do 15 maja br. producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie dopłat za 2006 r. z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne. Od tego roku o dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy przetwarzają te rośliny we własnym zakresie.

W 2006 r. nie będą przyznawane dopłaty do upraw miskanta olbrzymiego oraz ślazowca pensylwańskiego. Planuje się, że płatności do nich będą przysługiwać w 2007 r., po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć umowę kontraktacji zawartą z podmiotem przetwarzającym wierzbę lub różę bezkolcową na cele energetyczne, a przypadku takiego przetwarzania we własnym zakresie – oświadczenie producenta rolnego.

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wraz z instrukcją wypełnienia są zamieszczone na stronach internetowych www.arimr.gov.pl oraz udostępniane w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych.

Dopłaty przyznaje w drodze decyzji administracyjnej dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ciągu 8 miesięcy od złożenia wniosku. Pieniądze wypłaca się w terminie 60 dni od wydania decyzji. Wysokość dopłat ustala się jako iloczyn deklarowanej powierzchni plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takich plantacji. Stawki płatności na 2006 r. określi rozporządzenie Rady Ministrów.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, na którym jest prowadzona jedna uprawa.

Do wniosku o przyznanie dopłaty dołącza się:
1) kopię umowy kontraktacji, która zawiera:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
b) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przetwarzającego wierzbę (Salix sp.) lub różę bezkolcową (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne,
c) okres, na który umowa została zawarta, i wstępny harmonogram dostaw,
d) powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany,
e) ilość wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany, lub

2) oświadczenie producenta rolnego, w przypadku przetwarzania przez niego wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne, określające:
a) powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.) do przetwarzania przez producenta rolnego,
b) ilość wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która zostanie przetworzona na cele energetyczne.

Powierzchnia objęta wnioskiem o przyznanie dopłaty nie może przekraczać powierzchni, z której zostanie zebrana wierzba lub róża bezkolcowa dostarczana do przetworzenia w poszczególnych latach lub powierzchni, z której zostanie zebrana do przetwarzania przez producenta rolnego.

Plantacje wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne należy prowadzić zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Za takie uznaje się, jeżeli:
1) są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym;
2) zbiór wierzby lub róży bezkolcowej następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim,
3) są położone:
a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny;
b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej jako grunt rolny.

Powierzchnię wyznaczającą granicę sąsiedniej działki gruntu wlicza się do powierzchni działki rolnej, do której przysługuje dopłata.

Jeżeli podana we wniosku o przyznanie dopłaty powierzchnia działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja, jest większa od powierzchni rzeczywiście stwierdzonej w wyniku kontroli, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o:
1) wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi od 3 do 30 proc. powierzchni;
2) dwukrotną wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi powyżej 30 proc. i nie więcej niż 50 proc. powierzchni;
3) w przypadku gdy stwierdzona różnica wynosi 50 proc. i więcej powierzchni, w danym roku dopłaty nie przyznaje się.

Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o 7 proc. za każde uchybienie. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, które zostało już wykryte podczas poprzedniej kontroli, dopłaty za dany rok nie przyznaje się.

Źródło: ARiMR

WNIOSKI O DOPŁATY DO ROŚLIN ENERGETYCZNYCH: OD 15 MARCA DO 15 MAJA