Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią działająca przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Zielona energia na Podlasiu”. Projekt jest współfinansowany z Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

Projekt jest kolejnym wydarzeniem w prowadzonej przez PAZE od 4 lat kampanii promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Podlasia korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz ich ponownego wykorzystania, w tym na cele energetyczne. Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego, którym zależy na zachowaniu walorów przyrodniczych w możliwie nienaruszonym stanie.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania promująca odnawialne źródła energii za pomocą Internetu. Dodatkowo ukaże się dodatek o odnawialnych źródłach energii
w lokalnej gazety. Czytelnicy i użytkownicy Internetu zapoznają się z informacjami na temat poszczególnych źródeł energii odnawialnej oraz sposobami ich wykorzystania. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają przewodnik na temat wdrażania systemów gospodarki odpadami opracowany przez doświadczonych teoretyków i praktyków w dziedzinie gospodarki odpadami. Podsumowaniem projektu będzie konferencja na temat kierunków rozwoju energetyki na terenie województwa podlaskiego.

Promocja odnawialnych źródeł energii jest istotnym działaniem w świetle opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 10 stycznia 2007 r. dokumentu „Energy for a Changing World”. Komisja wskazuje potrzebę zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, podkreślając potrzebę rozwoju energetyki wiatrowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”

Projekt „Zielona energia na Podlasiu”