Ułatwienia dostępu

Podlaska Agencja Zarządzania Energią wchodząca w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zakończyła realizację projektu „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska” (okres realizacji projektu 01.01.2006 – 31.08.2006). Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Phare 2003.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców województwa podlaskiego na temat ochrony środowiska, a w szczególności wskazanie korzyści wynikających z właściwie zorganizowanej gospodarki odpadami, wykorzystania odpadów na cele energetyczne oraz tworzenia partnerstw opartych na wspólnym interesie lokalnych społeczności. Adresatami projektu byli mieszkańcy województwa podlaskiego, a w szczególności władze i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele: organizacji pozarządowych, administracji publicznej, parków narodowych i krajobrazowych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

Cel projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

1. Organizacja cyklu 4 seminariów dotyczących termomodernizacji, gospodarki odpadami i wykorzystania odpadów na cele energetyczne

2. Organizacja konferencji dotyczącej partnerstwa publiczno – prywatnego

3. Publikacja broszury pt.: „Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan energetyczny województwa podlaskiego” w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz zamieszczenie w wersji elektronicznej na stronie www.paze.pl

4. Cykl 10 audycji radiowych na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Emisja audycji radiowych odbyła się w dniach 15.05 – 19.05.2006 r. i 22.05 – 26.05.2006 r. Audycje zostały nagrane i wyemitowane we współpracy z Polskim Radiem Białystok S.A.

Partnerem projektu była Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku. Obie organizacje współpracowały już przy realizacji projektu pt. „Odnawialne źródła energii w powiecie hajnowskim – inwentaryzacja, wykorzystanie” finansowanym ze środków Global Environment Facility.

Dodatkowych informacji udziela:
Bartosz Kulikowski, tel. 085 740 86 81,
e-mail: kulikowski@pfrr.bialystok.pl

Projekt był realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Projekt „Czyste Podlasie – partnerstwo na rzecz ochrony środowiska”