Ułatwienia dostępu

W dniu 20 kwietnia 2006r. odbyła się w Hotelu Branicki w Białymstoku konferencja nt. „Partnerstwo publiczno – prywatne na rzecz rozwoju Podlasia”. Konferencja została zrealizowana przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie możliwości realizacji przedsięwzięć będących w kompetencji sektora publicznego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP). Udział w konferencji wzięło 65 osób, które reprezentowały jednostki samorządu terytorialnego, administrację publiczną, spółki komunalne, a także przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy związane z modelem partnerstwa publiczno – prywatnego ustanowionego na gruncie obowiązującej ustawy (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym), projektowane akty wykonawcze do ww. ustawy, a także możliwości finansowania inwestycji w formule PPP.

Program konferencji: 

9.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Otwarcie konferencji

10.10–10.30 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Wiesław Kamieński, Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Polski Wschodniej

10.30–11.00 Przykłady przedsięwzięć związanych z agroenergetyką możliwych do realizacji w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego Andrzej Zaman, Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.00–11.20 Przerwa kawowa

11.20–12.20 Partnerstwo publiczno – prywatne w praktyce na przykładzie gminy Białystok dr Jarosław Matwiejuk, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku, Radny Miasta Białystok

12.20–13.20 Obiad

13.20–15.00 Partnerstwo publiczno – prywatne w świetle obowiązującej ustawy dr Maciej Perkowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku

15.00–15.45 Rola banku w finansowaniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego Paweł Ołubek, Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A.

15.45 Dyskusja, zakończenie konferencji

Konferencja została zrealizowana przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”

PODSUMOWANIE KONFERENCJI „PARTNERSTWO PUBLICZNO–PRYWATNE NA RZECZ ROZWOJU PODLASIA”