Ułatwienia dostępu

Rząd RP jest w trakcie prac nad projektami sektorowych programów operacyjnych do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wstępnie energetyka odnawialna zaliczona została do SPO Sieci energetyczne, natomiast Ministerstwo Środowiska przewiduje umieszczenie zadań związanych z OZE do SPO Środowisko. Zamieszczenie przedsięwzięć z zakresu OZE obok działań na rzecz środowiska, takich jak np. bezpieczeństwa powodziowego, może spowodować traktowanie ich jako mniej koniecznych i nie zlikwiduje barier istniejących obecnie w pozyskiwaniu na nie środków. 

Zakładane jest objęcie programem m.in. przedsięwzięć dotyczących farm wiatrowe o mocy powyżej 10 MW, elektrowni i elektrociepłowni na biomasę o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz elektrowni wodnych o mocy do 5 MW. Inwestycje z zakresu OZE o zasięgu lokalnym, byłyby finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych.

NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007-2013