Ułatwienia dostępu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i plantacji energetycznych roślin wieloletnich.

Fundusze strukturalne
Polska wstępując do Unii europejskiej uzyskała możliwość korzystania z środków Funduszy strukturalnych:
· Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
· Europejski Fundusz Społeczny (ESF)
· Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)
· Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG)

Działania z zakresu ochrony środowiska dofinansowane są głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pomocą programów operacyjnych:

– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), którego celem jest tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Instytucją zarządzającą ZPORR jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W każdym z 16 województw pod nadzorem Instytucji Zarządzającej działają Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu programem Urzędy Wojewódzkie, a także Urzędy Marszałkowskie.

– Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), który dąży do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstw w konkurencji międzynarodowej.

Inicjatywy podejmowane w rolnictwie wspierane są z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej za pomocą Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL). Program ten ma celu poprawę konkurencyjności i rozwój sektora rolnego oraz zmniejszenie dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wdrażanie poszczególnych działań programu przydzielono Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa i Urzędom Marszałkowskim.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty podejmujące się realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Narodowy Fundusz udziela dofinansowania w formie dotacji, pożyczki, pożyczki płatniczej, kredytu udzielanego przez banki ze środków funduszu oraz dopłat do oprocentowanych kredytów preferencyjnych i pożyczek.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje i pożyczki z wojewódzkiego funduszu przyznawane są na projekty zgodne z zadaniami wyznaczonymi danemu funduszowi. Podstawową formą pomocy finansowej funduszu są nisko oprocentowane pożyczki. Fundusz może udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także na dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek.
Fundacja EkoFundusz

Fundacja EkoFundusz zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na wspieranie działań z dziedziny ochrony środowiska istotnych zarówno w skali regionu jak i kraju (nie kwalifikują się działania dające jedynie efekt lokalny). Wsparcie finansowe udzielane jest w postaci bezzwrotnych dotacji i pożyczek.
Sektory priorytetowe w EkoFunduszu w zakresie których można ubiegać się o dofinansowanie:

1. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza).
2. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód).
3. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu).
4. Ochrona różnorodności biologicznej.
5. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank udziela kredyty (z środków WFOŚiGW lub ze środków banku z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania) przeznaczone na inicjatywy proekologiczne służące ochronie środowiska m.in. z zakresu ochrony powietrza. wnioski są przyjmowane i opiniowane przez Fundusz, który rekomenduje wnioski jako kwalifikujące się do udzielenia kredytu,
Warunki kredytowania:
– kwota kredytu – do 50% kosztu przedsięwzięcia objętego wnioskiem kredytowym,
– okres realizacji – do 1 roku od daty podpisania umowy kredytowej,
– spłata kredytu – do 4 lat od daty zawarcia umowy kredytowej,
– oprocentowanie – preferencyjne, ustalane indywidualnie dla poszczególnych kredytów.

Przydatne linki:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Fundusze Strukturalne – Przewodnik
www.delpol.pl 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
www.wrotapodlasia.pl 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl
Fundacja EkoFundusz

Bank Ochrony Środowiska S.A.
www.bosbank.pl

GDZIE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU OZE?