Ułatwienia dostępu

Przestawiamy Państwu książkę dotyczącą kształtowania gospodarki odpadami na poziomie gmin. Jest to opracowanie autorstwa pracowników naukowych z Politechniki Białostockiej zawierające wskazówki jak należy projektować i zarządzać gospodarką odpadami oraz opisujące ekologiczne metody składowania i unieszkodliwiania odpadów.

Mamy nadzieję, że publikacja stanie się przydatnym źródłem informacji dla gmin planujących inwestycje związane z gospodarką odpadami, a wiedza w niej zawarta pozwoli na efektywne ekonomicznie prowadzenie gospodarki odpadami.

„Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Środki Przejściowe” 2004 „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.

Broszura „Kształtowanie gospodarki odpadami w gminie”