Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Oferta
Oferta Usługowa


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


    Oferta usługowa         


PODLASKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ działająca przy PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach oferty usługowej proponuje Państwu opracowanie następujących dokumentów:


AUDYT ENERGETYCZNY

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


Zapraszamy do korzystania z naszych usług !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUDYT ENERGETYCZNY
Audyt Energetyczny jest pierwszym krokiem, który powinni?my zrobi? planuj?c modernizacj? budynku. Jest niezb?dnym dokumentem do starania si? o kredyt termomodernizacyjny, którego cz??? (25%) mo?e zosta? umorzona w wyniku przyznania premii termomodernizacyjnej. Wykonany przez nas audyt energetyczny spe?nia warunki wymagane do wyst?pienia z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub dofinansowanie z Funduszy Ochrony ?rodowiska (NFO?IGW, WFO?IGW, GFO?IGW, Ekofundusz) lub innych ?róde? finansowania.


Je?eli chcieliby?cie Pa?stwo uzyska? wi?cej informacji na temat czym jest Audyt Energetyczny lub zleci? jego wykonanie, prosimy wys?a? zapytanie poczt? elektroniczn? na adres e-mail: paze@pfrr.pl lub skontaktowa? si? z naszym biurem: tel. 85 740 86 81.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCENA ODDZIA?YWANIA NA ?RODOWISKO
Ocena Oddzia?ywania na ?rodowisko (OO?) jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym. Celem wykonania OO? jest analiza mo?liwo?ci realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla ?rodowiska. Dzi?ki przeprowadzonej analizie, inwestor otrzymuje dowód mo?liwo?ci realizacji projektu pod kontem ochrony ?rodowiska.

Je?eli chcieliby?cie Pa?stwo uzyska? wi?cej informacji na temat czym jest Ocena Oddzia?ywania na ?rodowisko lub zleci? jej wykonanie, prosimy wys?a? zapytanie poczt? elektroniczn? na adres e-mail: paze@pfrr.pl lub skontaktowa? si? z naszym biurem: tel. 85 740 86 81.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Bia?ystok
(woj. podlaskie)Ostatnia aktualizacja: 2017-01-31Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna