Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Odnawialne żródła energii
Poradnik inwestora


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


Artykuły:
Pompy ciepła, kolektory słoneczne - oferta firmy FERROX Sp. z o.o. Certyfikacja energetyczna budynków
Zasady przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych w 2007 r. Wnioski o dopłaty do roślin energetycznych: od 15 marca do 15 maja
Nowa forma wsparcia finansowego przedsięwzięć termooszczędnych System oceny energetycznej budynków
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 Nowe źródła finansowania rozwoju Polski
Gdzie uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu OZE?


    Pompy ciepła, kolektory słoneczne - oferta firmy FERROX Sp. z o.o.         
Ostatnia aktualizacja: 2009-03-16.............................................................................................


    Certyfikacja energetyczna budynków         


Temat certyfikacji energetycznej budynków związany jest z wdrożeniem dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska uzyskała okres przejściowy do 2009 roku. Pojawi się, zatem konieczność wykonywania analizy energochłonności budynku w celu etykietowania budynków. Celem dyrektywy jest obniżenie zużycia energii w budownictwie oraz zachęcenie do stawiania budynków energooszczędnych.

Certyfikat energetyczny budynku to dokument, który określa klasę energochłonności budynku, czyli pozwala oszacować ile będzie kosztować ogrzewanie budynku w standardowym sezonie grzewczym. Certyfikaty energetyczne będą musiały mieć nie tylko budynki nowo wznoszone, ale także już istniejące.

Dyrektywa obejmuje swoim zakresem budynki:
- mieszkalne,
- zamieszkania zbiorowego,
- użyteczności publicznej.

Ocenie energetycznej nie będą podlegać budynki:
- wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż m2,
- modernizowane, jeśli koszt robót budowlanych nie przekracza 25 % wartości odtworzeniowej budynku,
- okresowo lub tymczasowo użytkowane,
- budynki zabytkowe oraz kultu religijnego.

Certyfikat będzie niezbędny w przypadku sprzedaży/najmu budynku lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, jak również po przeprowadzeniu modernizacji budynku (jeśli koszt przekroczy jedną czwartą jego wartości). System oceny energetycznej nie dotyczy budynków istniejących nieprzewidzianych do sprzedaży lub najmu. Certyfikat będzie ważny przez 10 lat. Po tym okresie, jeżeli charakterystyka budynku nie ulegnie zmianie, audytor przedłuży jego ważność na kolejne 10 lat.

Dyrektywa ustala, iż certyfikaty energetyczne powinni wydawać niezależni eksperci, którzy mają odpowiednią wiedzę w zakresie oceny spełniania wymagań ochrony cieplnej oraz rozwiązań instalacyjnych w budynkach. Według polskich propozycji certyfikaty energetyczne mieliby wykonywać licencjonowani audytorzy energetyczni.

System oceny energetycznej budynków wpłynie na podejście architektów do projektowania. Traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków, której zapewnienie musi być brane pod uwagę we wszystkich etapach opracowania projektu.
Dyrektywa nakłada również na państwa członkowskie obowiązek projektowania budynków dużych, tj. o powierzchni użytkowej powyżej 1 tys. m2, z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej. Projektant musi przeanalizować racjonalność wykorzystania alternatywnych źródeł energii pod względem technicznym i ekonomicznym lub uzasadnić brak racjonalności zastosowania takich rozwiązań.

Wytyczne dyrektywy będą pośrednio oddziaływały także na wykonawców budowlanych. Klasa energetyczna budynku będzie zależała od jakości wykonywanych robót budowlanych i rzetelności realizowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.

System oceny energetycznej wprowadza pewne korzyści i obciążenia dla poszczególnych kategorii osób związanych z użytkowaniem budynków. Dyrektywa wprowadza obowiązek dla zarządców i właścicieli budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych, w zakresie zlecenia dla tych budynków opracowanie świadectw energetycznych. Właściciel budynku/lokalu przeznaczonego pod najem będzie miał możliwość uzyskania czynszu najmu w wysokości odpowiedniej do jakości budynku. Właściciel budynku przygotowanego do sprzedaży będzie miał możliwość uzyskania ceny sprzedaży odpowiedniej do jakości budynku. Nabywca lub najemca będzie miał dostęp do wiarygodnych i obiektywnych informacji o jakości energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.


Ostatnia aktualizacja: 2007-04-20.............................................................................................


    Zasady przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych w 2007 r.         Od 2007 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawała płatności do upraw roślin energetycznych. Natomiast nie będzie przyznawana krajowa pomoc z tytułu uprawy wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne na dotychczasowych zasadach.

O płatność do upraw roślin energetycznych może ubiegać się rolnik, który:

- uprawia rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne i zawrze umowę na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi do 15 maja 2007 r. i ilości roślin dostarczonych do zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu skupującego na podstawie umowy odpowiadają, co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

Pojęcia
Zatwierdzony podmiot skupujący to podmiot, który podpisał umowę z wnioskodawcą i na własny rachunek nabywa rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne. Zatwierdzenia dokonuje Agencja Rynku Rolnego na podstawie pisemnego wniosku podmiotu skupującego. Zatwierdzeniu nie podlega rolnik, który wykorzystuje i przetwarza rośliny energetyczne w gospodarstwie.
Zatwierdzona pierwsza jednostka przetwórcza to podmiot, który prowadzi pierwszy proces przetwórczy roślin energetycznych z zamiarem pozyskania jednego lub więcej produktów energetycznych. Zatwierdzenia podmiotu dokonuje Agencja Rynku Rolnego na podstawie pisemnego wniosku pierwszej jednostki przetwórczej.
Plony reprezentatywne dla poszczególnych gatunków roślin
energetycznych będą corocznie ogłaszane w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy uwzględnieniu średnich plonów poszczególnych gatunków roślin energetycznych uzyskiwanych z jednego hektara tych upraw.


albo

- uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie na cele energetyczne w ilości odpowiadającej co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

Płatności do powierzchni upraw roślin energetycznych przyznaje
się wyłącznie w przypadku, jeżeli rośliny te zostaną przetworzone na produkty energetyczne:

a. określone w art. 2 pkt. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/30/WE z 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych tj. biopaliwa (bioetanol, biodiesel, biogaz, biometanol, biodimetyloeter, bio-ETBE (eter etylowo-t-butylowy), bio-MTBE (eter metylowo-t-butylowy), biopaliwa syntetyczne, biowodór, czysty olej roślinny),

b. energię elektryczną i termalną wytwarzaną z biomasy.

Rośliny uprawnione do uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych

- Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:

      - jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);
      - buraki cukrowe - pod warunkiem, że każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier jest wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006;
      - soja — pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych;
      - rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozgatrzcinowata);
      - zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa).

- Rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie:
      - zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa);
      - zboża;
      - nasiona roślin oleistych — nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu,
      - rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu.

- Jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich można składać od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
Wysokość płatności do upraw roślin energetycznych wynosi maksymalnie 45 Euro/ha.
Płatności do upraw roślin energetycznych wypłacane będą od 1 grudnia 2007 r. do 30 czerwca 2008 roku.

Źródło: ARiMR


Ostatnia aktualizacja: 2007-04-16.............................................................................................


    Wnioski o dopłaty do roślin energetycznych: od 15 marca do 15 maja         


Od 15 marca do 15 maja br. producenci rolni mogą składać wnioski o przyznanie dopłat za 2006 r. z tytułu prowadzenia plantacji wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) wykorzystywanych na cele energetyczne. Od tego roku o dopłaty mogą ubiegać się rolnicy, którzy przetwarzają te rośliny we własnym zakresie.

W 2006 r. nie będą przyznawane dopłaty do upraw miskanta olbrzymiego oraz ślazowca pensylwańskiego. Planuje się, że płatności do nich będą przysługiwać w 2007 r., po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Jako załącznik do wniosku należy dołączyć umowę kontraktacji zawartą z podmiotem przetwarzającym wierzbę lub różę bezkolcową na cele energetyczne, a przypadku takiego przetwarzania we własnym zakresie – oświadczenie producenta rolnego.

Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularze wraz z instrukcją wypełnienia są zamieszczone na stronach internetowych www.arimr.gov.pl oraz udostępniane w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych.

Dopłaty przyznaje w drodze decyzji administracyjnej dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ciągu 8 miesięcy od złożenia wniosku. Pieniądze wypłaca się w terminie 60 dni od wydania decyzji. Wysokość dopłat ustala się jako iloczyn deklarowanej powierzchni plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takich plantacji. Stawki płatności na 2006 r. określi rozporządzenie Rady Ministrów.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego wchodzący w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, na którym jest prowadzona jedna uprawa.

Do wniosku o przyznanie dopłaty dołącza się:
1) kopię umowy kontraktacji, która zawiera:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego,
b) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu przetwarzającego wierzbę (Salix sp.) lub różę bezkolcową (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne,
c) okres, na który umowa została zawarta, i wstępny harmonogram dostaw,
d) powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany,
e) ilość wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która będzie dostarczona do przetworzenia w poszczególnych latach, z podaniem nazwy gatunku albo nazwy gatunku i odmiany, lub

2) oświadczenie producenta rolnego, w przypadku przetwarzania przez niego wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.) na cele energetyczne, określające:
a) powierzchnię, z której zostanie zebrana wierzba (Salix sp.) lub róża bezkolcowa (Rosa multiphlora var.) do przetwarzania przez producenta rolnego,
b) ilość wierzby (Salix sp.) i róży bezkolcowej (Rosa multiphlora var.), która zostanie przetworzona na cele energetyczne.

Powierzchnia objęta wnioskiem o przyznanie dopłaty nie może przekraczać powierzchni, z której zostanie zebrana wierzba lub róża bezkolcowa dostarczana do przetworzenia w poszczególnych latach lub powierzchni, z której zostanie zebrana do przetwarzania przez producenta rolnego.

Plantacje wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne należy prowadzić zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Za takie uznaje się, jeżeli:
1) są utrzymywane w stanie niezachwaszczonym;
2) zbiór wierzby lub róży bezkolcowej następuje w cyklu maksymalnie czteroletnim,
3) są położone:
a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny;
b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej jako grunt rolny.

Powierzchnię wyznaczającą granicę sąsiedniej działki gruntu wlicza się do powierzchni działki rolnej, do której przysługuje dopłata.

Jeżeli podana we wniosku o przyznanie dopłaty powierzchnia działek rolnych, na których prowadzona jest plantacja, jest większa od powierzchni rzeczywiście stwierdzonej w wyniku kontroli, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o:
1) wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi od 3 do 30 proc. powierzchni;
2) dwukrotną wartość procentową stwierdzonej różnicy w przypadku, gdy różnica wynosi powyżej 30 proc. i nie więcej niż 50 proc. powierzchni;
3) w przypadku gdy stwierdzona różnica wynosi 50 proc. i więcej powierzchni, w danym roku dopłaty nie przyznaje się.

Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, dopłatę za dany rok przyznaje się w wysokości pomniejszonej o 7 proc. za każde uchybienie. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, które zostało już wykryte podczas poprzedniej kontroli, dopłaty za dany rok nie przyznaje się.

Źródło: ARiMR


Ostatnia aktualizacja: 2006-04-14.............................................................................................


    Nowa forma wsparcia finansowego przedsięwzięć termooszczędnych         


Od 15 grudnia 2005 roku pojawiła się nowa możliwość wsparcia inwestycji energooszczędnych. Nowy mechanizm finansowy to Projekt Efektywności Energetycznej GEF o budżecie 11 mln USD zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem Projektu jest finansowe wsparcie do 30 czerwca 2011 r. wszystkich podmiotów realizujących inwestycje energooszczędne tj. osoby fizyczne, osoby prawne, samorządy, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa działające w formule ESCO.

W ramach projektu będą udzielane poręczenia kredytów na przedsięwzięcia energooszczędne oraz dotacje do audytów energetycznych.

Poręczenia są skierowane do tych klientów, którzy planują realizację dużych inwestycji energooszczędnych wymagających przygotowania obszernej i kosztownej dokumentacji, a jednocześnie mają problemy z przedstawieniem bankowi odpowiednich zabezpieczeń.
W ramach funduszu poręczeń, BGK zawrze z bankami komercyjnymi ramowe umowy współpracy, na podstawie których będzie udzielać poręczeń od 50% do 70% kwoty kredytów (w tym kredytów realizowanych w ramach ustawy termomodernizacyjnej) na przedsięwzięcia energooszczędne. Łączna wysokość poręczeń dla jednego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł.

Poręczeniem objęte mogą być następujące przedsięwzięcia energooszczędne:
● modernizacja przegród zewnętrznych w budynkach;
naprawa i uszczelnienie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej;
● wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową
● zastosowanie systemów i układów umożliwiających pasywne wykorzystanie energii słonecznej (werandy słoneczne, izolacje transparentne itp.);
● modernizacja źródeł ciepła, systemów i instalacji grzewczych w budynkach oraz modernizacja źródeł ciepła i systemów przesyłowych oraz sieci ciepłowniczych, z których dostarczana energia jest w przynajmniej 50 proc. używana do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach i podgrzewania wody w budynkach;
● modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach,
● modernizacja systemów wentylacji naturalnej i mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji;
● modernizacje wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia budynków oraz inwestycje w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej;
● instalacja odnawialnych źródeł energii służących przede wszystkim zaspokojeniu wewnętrznych potrzeb w zakresie dostaw energii do budynku lub grupy budynków stanowiących jedną własność lub znajdujących się pod zarządem jednego podmiotu.

Dofinansowanie na opracowanie audytów energetycznych można uzyskać w ramach funduszu pomocy technicznej.
● wstępny audyt energetyczny (100 USD za audyt);
● pełny audyt energetyczny typu A – jedynie termomodernizacja. Ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od typu budynku, kubatury oraz obecności źródeł ciepła;
● pełny audyt energetyczny typu B - termomodernizacja + HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od typu budynku, kubatury, źródeł ciepła i dodatkowo powierzchni ogrzewanej;
● pełny audyt energetyczny typu C – audyt energetyczny oświetlenia. Ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od powierzchni oświetlanej oraz liczby opraw oświetleniowych.
Dotacje za wykonane pełne audyty energetyczne (A, B, C) nie mogą przekroczyć 50 % wartości netto faktur i mogą wynieść maksymalnie 5000 USD. W przypadku, gdy inwestor posiada już pełny audyt energetyczny, wykonany w okresie ostatnich dwóch lat, taki audyt zostanie zaakceptowany jako spełniający wymogi audytu energetycznego dla niniejszego programu i otrzyma dotację w przewidzianej wysokości.

Dodatkowe wymogi środowiskowe wobec inwestora:
Inwestorzy-kredytobiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia analizy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Oznacza, to że do Banku będzie trzeba dostarczyć nie tylko dokumentację finansowo – księgową, ale również pozwolenia na budowę, sprawozdania i raporty z realizacji prac.


PODLASKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W RAMACH OFERTY USŁUGOWEJ OFERUJE PAŃSTWU OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!Ostatnia aktualizacja: 2006-03-14.............................................................................................


    System oceny energetycznej budynków         


W krajach Unii Europejskiej w styczniu br. weszła w życie dyrektywa Nr 2002/91/EC (z 16.12.2002 r.) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków mająca na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Jedną z wytycznych jest konieczność posiadania przez budynki certyfikatów energetycznych. Dokument ten ma być wydawany przez upoważnionego eksperta oraz określać klasę energochłonności budynku i jego wydajność energetyczną. Certyfikat energetyczny zawierać powinien charakterystykę zużycia energii na ogrzewanie, ciepłą wodę, wentylacje, klimatyzację i oświetlenie oraz proponować możliwe usprawnienia obniżające zużycie energii.

Certyfikaty energetyczne dotyczyć będą budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagane będą dla budynków nowowznoszonych, użytkowanych budynków przeznaczonych do sprzedaży lub najmu, za wyjątkiem obiektów objętych ochroną konserwatorską, kultu religijnego, czasowego użytkowania i o powierzchni użytkowej do 50m2.

Dyrektywa wymaga również regularnej kontroli kotłów o mocy 20÷100 kW, okresowej oceny raz na 2 lata kotłów o mocy powyżej 100 kW oraz oceny efektywności systemów klimatyzacji o mocy powyżej 12 kW.

W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace legislacyjne do wprowadzenia systemu oceny energetycznej budynków w Polsce. Podstawy prawne systemu będzie stanowić Ustawa o ocenie energetycznej budynków, Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób opracowujących świadectwa energetyczne i przeprowadzających kontrolę oraz Rozporządzenie w sprawie formy i zakresu świadectw energetycznych.


Ostatnia aktualizacja: 2006-03-14.............................................................................................


    Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013         


Rząd RP jest w trakcie prac nad projektami sektorowych programów operacyjnych do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wstępnie energetyka odnawialna zaliczona została do SPO Sieci energetyczne, natomiast Ministerstwo Środowiska przewiduje umieszczenie zadań związanych z OZE do SPO Środowisko. Zamieszczenie przedsięwzięć z zakresu OZE obok działań na rzecz środowiska, takich jak np. bezpieczeństwa powodziowego, może spowodować traktowanie ich jako mniej koniecznych i nie zlikwiduje barier istniejących obecnie w pozyskiwaniu na nie środków.

Zakładane jest objęcie programem m.in. przedsięwzięć dotyczących farm wiatrowe o mocy powyżej 10 MW, elektrowni i elektrociepłowni na biomasę o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz elektrowni wodnych o mocy do 5 MW. Inwestycje z zakresu OZE o zasięgu lokalnym, byłyby finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Ostatnia aktualizacja: 2005-09-16.............................................................................................


    Nowe źródła finansowania rozwoju Polski         


W październiku 2004 r. Polska uzyska możliwość korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są Norwegia, Islandia i Lichtenstein należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Pomoc zostanie udzielona w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro będzie wykorzystywana w latach 2004-2009.

Środki będą dostępne na realizację projektów w ramach następujących obszarów tematycznych:
· Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
· Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
· Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
· Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych,
· Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
· Dotacje na badania naukowe,
· Wdrażanie przepisów z Schengen, wsparcie Narodowych Planów Działania z Schengen oraz wzmacnianie sądownictwa,
· Ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów UE istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
· Polityka regionalna i działania transgraniczne,
· Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

Typy projektów
· Projekty indywidualne, których minimalny koszt całkowity wynosi 250.000 euro.

· Programy lub grupy projektów, które mają ułatwić wdrażanie bardziej wszechstronnych oraz kosztownych strategii, których realizacja wymaga złożenia wielu projektów.

· Granty blokowe w celu ułatwienie finansowania projektów, w których identyfikacja ostatecznego beneficjenta jest utrudniona.

· tzw. Seed money, którego celem ma być ułatwienie procesu generowania oraz przygotowywania projektów w ramach obu mechanizmów finansowych.

Typy beneficjentów
Zgodnie z Zasadami i Procedurami wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Zasadami i Procedurami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego o środki finansowe mogą ubiegać się wszystkie sektorowe instytucje publiczne i prywatne, jak również organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne w Polsce i działające w interesie społecznym – np. władze krajowe, regionalne lub lokalne, instytucje naukowe/badawcze, instytucje środowiskowe, organizacje społeczne i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.

Finansowanie
Dla projektów współfinansowanych z budżetu centralnego lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego maksymalny poziom dofinansowania środkami finansowymi pochodzącymi z obu mechanizmów finansowych wynosi 85%.
Poziom współfinansowania z mechanizmów finansowych w przypadku realizacji projektów we współpracy z podmiotami prywatnymi wynosi 60%.

System wdrażania
Za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy, które pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego.
Zarządzanie poszczególnymi priorytetami zostało powierzone Instytucjom Pośredniczącym. Rolę tę pełni Ministerstwo Środowiska dla trzech priorytetów:
- „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii”,
- „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami”,
- „Ochrona środowiska, m.in. z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów unijnych oraz realizacji inwestycji w infrastrukturę i technologię, z pierwszeństwem dla komunalnej gospodarki odpadami”.

Za zarządzanie Mechanizmem Finansowym EOG oraz podejmowanie ostatecznej decyzji o przyznaniu środków finansowych odpowiedzialny jest Komitet Mechanizmu Finansowego w Brukseli. Te same funkcje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego pełni norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Oslo. Wdrażaniem obu mechanizmów zajmuje się Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, które pełni również funkcje punktu kontaktowego.

Szczegółowy opis systemu wdrażania oraz procedura wnioskowania określone są w Programie Operacyjnym.

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje nt. Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG uzyskać można w Punkcie Informacyjnym MGiP pod numerem telefonu (0 - 22) 693 43 89, faxu: (0 - 22) 693 40 87, www.eog.gov.pl.Ostatnia aktualizacja: 2005-06-03.............................................................................................


    Gdzie uzyskać dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu OZE?         


Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i plantacji energetycznych roślin wieloletnich.


Fundusze strukturalne
Polska wstępując do Unii europejskiej uzyskała możliwość korzystania z środków Funduszy strukturalnych:
· Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
· Europejski Fundusz Społeczny (ESF)
· Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)
· Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG)

Działania z zakresu ochrony środowiska dofinansowane są głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pomocą programów operacyjnych:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), którego celem jest tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Instytucją zarządzającą ZPORR jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W każdym z 16 województw pod nadzorem Instytucji Zarządzającej działają Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu programem Urzędy Wojewódzkie, a także Urzędy Marszałkowskie.

- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), który dąży do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstw w konkurencji międzynarodowej.

Inicjatywy podejmowane w rolnictwie wspierane są z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej za pomocą Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL). Program ten ma celu poprawę konkurencyjności i rozwój sektora rolnego oraz zmniejszenie dysproporcji w rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wdrażanie poszczególnych działań programu przydzielono Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa i Urzędom Marszałkowskim.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty podejmujące się realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Narodowy Fundusz udziela dofinansowania w formie dotacji, pożyczki, pożyczki płatniczej, kredytu udzielanego przez banki ze środków funduszu oraz dopłat do oprocentowanych kredytów preferencyjnych i pożyczek.


Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotacje i pożyczki z wojewódzkiego funduszu przyznawane są na projekty zgodne z zadaniami wyznaczonymi danemu funduszowi. Podstawową formą pomocy finansowej funduszu są nisko oprocentowane pożyczki. Fundusz może udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także na dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek.
Fundacja EkoFundusz

Fundacja EkoFundusz zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi na wspieranie działań z dziedziny ochrony środowiska istotnych zarówno w skali regionu jak i kraju (nie kwalifikują się działania dające jedynie efekt lokalny). Wsparcie finansowe udzielane jest w postaci bezzwrotnych dotacji i pożyczek.
Sektory priorytetowe w EkoFunduszu w zakresie których można ubiegać się o dofinansowanie:

1. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza).
2. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód).
3. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu).
4. Ochrona różnorodności biologicznej.
5. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych


Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank udziela kredyty (z środków WFOŚiGW lub ze środków banku z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania) przeznaczone na inicjatywy proekologiczne służące ochronie środowiska m.in. z zakresu ochrony powietrza. wnioski są przyjmowane i opiniowane przez Fundusz, który rekomenduje wnioski jako kwalifikujące się do udzielenia kredytu,
Warunki kredytowania:
- kwota kredytu - do 50% kosztu przedsięwzięcia objętego wnioskiem kredytowym,
- okres realizacji - do 1 roku od daty podpisania umowy kredytowej,
- spłata kredytu - do 4 lat od daty zawarcia umowy kredytowej,
- oprocentowanie - preferencyjne, ustalane indywidualnie dla poszczególnych kredytów.

Przydatne linki:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Fundusze Strukturalne - Przewodnik
www.delpol.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
www.fapa.com.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
www.wrotapodlasia.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl
Fundacja EkoFundusz
www.ekofundusz.org.pl
Bank Ochrony Środowiska S.A.
www.bosbank.pl


Ostatnia aktualizacja: 2005-03-07.............................................................................................


Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna