Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Informacje
Informacje o programach UE dotyczących energetyki


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


Artykuły:
6 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY


    6 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego         


6 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (6. PR) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej mającym na celu podniesienie konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej
w oparciu o wiedzę. 6. PR został przyjęty przez Komisję Europejską w roku 2002 i stanowi główne źródło finansowania badań prowadzonych przez podmioty publiczne i prywatne.

Budżet 6. PR na lata 2000 – 2006 wynosi 17,5 mld Euro i może być przeznaczony
na dofinansowanie badań w następujących priorytetach tematycznych:
1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka,
2. Technologie społeczeństwa informacyjnego,
3. Nanotechnologie i nauka o materiałach,
4. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna,
5. Jakość i bezpieczeństwo żywności,
6a. Energia,
6b. Transport,
6c. Zmiany globalne,
6. Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

W ramach budżetu 6. PR - 810 mln Euro zostało przeznaczone na Priorytet 6a Energia, którego podstawowym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń związanych z gospodarką energetyczną, wzrost bezpieczeństwa energetycznego
i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania oraz wdrożenia mają prowadzić do podniesienia konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Działania w ramach priorytetu Energia zostały podzielone na dwa rodzaje:

1. Działania długoterminowe – mają na celu poszukiwanie nowych źródeł energii,
ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych oraz nowych nośników energii
z przeznaczeniem do zastosowania w systemach stacjonarnych i transportowych. Ważnym elementem jest również poszukiwanie metod usuwania CO2 w perspektywie dalszego wykorzystania paliw kopalnych. W tej grupie wyróżnione zostały następujące zagadnienia:
a) Ogniwa paliwowe i ich zastosowania (zastąpienie ogniwami paliwowymi tradycyjnych metod otrzymywania energii drogą spalania w przemyśle, budownictwie i transporcie, zmniejszenie kosztów produkcji ogniw paliwowych - uzyskanie kosztu 50 euro/kW
w transporcie i 300 euro/kW zastosowaniach stacjonarnych, zdecentralizowana produkcja energii, zaawansowane materiały do produkcji ogniw paliwowych),
b) Nowe nośniki energii, a w szczególności wodór (rozwój nowych koncepcji zrównoważonego dostarczania energii - wodór, czysta energia elektryczna, czysta
i oszczędna produkcja wodoru - zrównanie kosztu paliw wodorowych z kosztem paliw konwencjonalnych, bezpieczne stosowanie paliwa wodorowego, integracja nowych (
w szczególności odnawialnych) źródeł energii do regionalnych i lokalnych sieci energetycznych, infrastruktura związana z paliwem wodorowym - transport, dystrybucja, magazynowanie i użytkowanie, nowe koncepcje w analizie, planowaniu
i kontroli dostarczania, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej - sieci magazynowania, transmisji i dystrybucji),
c) Nowe zaawansowane technologie odnawialnych źródeł energii (rozwój technologii odnawialnych źródeł energii znaczących dla przyszłego potencjału energetycznego, wymagających długofalowych badań naukowych i konkurencyjnych dla źródeł konwencjonalnych: ogniwa fotowoltaiczne (PV) - produkcja materiałów
do wytwarzania PV, włączanie PV do dużych systemów energetycznych, biomasa - produkcja, technologie spalania, technologie gazyfikacji do produkcji energii elektrycznej i wodoru, biopaliwa dla transportu, inne technologie odnawialnych źródeł energii),
d) Zmniejszanie emisji i usuwanie CO2 w elektrowniach zasilanych paliwem kopalnym (rozwój oszczędnych technologii zmniejszania emisji CO2, redukcja kosztów
do poziomu od 30 do 20 euro za tonę CO2 przy 90% sprawności instalacji, technologie bliskiej zeru emisji CO2 dla procesów konwersji energii z paliw kopalnych, tanie instalacje do eliminacji CO2 przed i po procesie spalania, metody bezpiecznego
i oszczędnego pozbywania się CO2 - magazynowanie geologiczne, ocena możliwości magazynowania chemicznego),
e) Socjo-ekonomiczne narzędzia i koncepcje strategii energetycznej (zewnętrzne koszty energetyki, problemy społeczne wdrażania nowych technologii energetycznych, metody ilościowe i jakościowe prognoz energetycznych, problemy etyczne
w badaniach energetycznych).


2. Działania krótkoterminowe i średnioterminowe – mają przyczynić się
do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, poprawę wydajności energetycznej
oraz integrację odnawialnych źródeł energii z systemami energetycznymi. Działania mają się koncentrować na wdrożeniach nowych technologii oraz instrumentów prawnych
w dziedzinie energii, a także wpływać na zachowania producentów i użytkowników energii, szczególnie w środowisku miejskim. W grupie drugiej wyróżnione zostały następujące zagadnienia:
a) Czysta energia, a w szczególności odnawialne źródła energii i ich integracja
z systemami energetycznymi, włączając w to magazynowanie, dystrybucję
i użytkowanie (innowacyjne rozwiązania technologiczne i socjo-ekonomiczne
w zakresie zielonej energii elektrycznej, ciepła, biopaliw i integracji odnawialnych źródeł energii z sieciami energetycznymi, efektywna kombinacja źródeł zdecentralizowanych wraz czystszą generacją energii ze źródeł zdecentralizowanych, wzrost efektywności ekonomicznej i niezawodności).
b) Oszczędność i efektywność energetyczna, w szczególności dzięki zastosowaniu surowców odnawialnych (redukcja zapotrzebowania na energię o 18% do roku 2010, podwojenie udziału kogeneracji w całkowitym bilansie generacji energii elektrycznej
z 9% do 18% do roku 2010, poprawa efektywności kombinowanej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz usług klimatyzacyjnych poprzez zastosowanie nowych technologii, takich jak ogniwa paliwowe oraz integracja odnawialnych źródeł energii, oszczędność i efektywność energetyczna w kontekście miejskim, w szczególności
w budownictwie, lokalna produkcja i użytkowanie odnawialnych źródeł energii),
c) Alternatywne paliwa silnikowe (do roku 2020 zastąpienie 20% paliw ropopochodnych w transporcie drogowym przez paliwa alternatywne - biopaliwa, gaz ziemny, wodór, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - zmniejszenie zależności od importu ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie, oszczędna
i bezpieczna produkcja, magazynowanie, dystrybucja i użytkowanie paliw alternatywnych, nowe koncepcje energetycznie oszczędnych pojazdów, strategie
i narzędzia w zarządzaniu procesami transformacji rynku paliw alternatywnych).


Kto może się starać o dofinansowanie z 6. PR?

Podmioty zajmujące się prowadzeniem, upowszechnianiem lub wykorzystywaniem wyników badań, w tym:
- osoby fizyczne,
- firmy przemysłowe i handlowe, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa,
- szkoły wyższe,
- jednostki badawcze,
- jednostki upowszechniające technologie

pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących, państw trzecich, określone w art. 167 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z innych państw o ile jest to zgodne z interesami Unii Europejskiej i przyniesie istotną „wartość dodaną”.

Więcej informacji na temat 6. PR znajdą państwo na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE www.6pr.pl.


Ostatnia aktualizacja: 2005-06-02.............................................................................................


    PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY         


26 czerwca 2003 roku Parlament Europejski oraz Rada Europy przyjęły nowy program działań w obszarze energii: "Inteligentna Energia- Europa" (Intelligent Energy - Europe). Zastąpił on istniejący do roku 2002 Energetyczny Program Ramowy.
W kontekście zobowiązań dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu oraz międzynarodowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, kraje Unii Europejskiej dokonują reorientacji polityki energetycznej. Komisja Europejska akcentuje ważność zagadnień zarówno podaży i popytu na energię oraz konieczność zmian nawyków jej użytkowników. Kluczem do zmian powinien być rozwój nowych i odnawialnych źródeł energii (w tym biopaliw). Potrzeba podjęcia bardziej zdecydowanych kroków staje się jeszcze bardziej nagląca w perspektywie rozszerzenia UE (wskaźniki zużycia energii w krajach kandydujących są mniej korzystne niż w państwach członkowskich). Komisja Europejska podkreśliła potrzebę dostosowania wspólnotowej polityki energetycznej i transportowej do wewnętrznych i zewnętrznych celów zrównoważonego rozwoju.
Aby zrealizować zaproponowane cele Komisja Europejska przygotowała na lata 2003-2006 nowy program - Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy for Europe - IEE). Jego główne zadania to:

· poprawa efektywności energetycznej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe ze względów ekonomicznych, oraz ograniczenie zużycia energii o 1% rocznie w celu uzyskania dwóch trzecich oszczędności potencjalnie możliwych do osiągnięcia (18% do 2010 r.), a tym samym zapewnienie redukcji emisji CO2 odpowiadającej około 40% redukcji, do jakiej zobowiązuje Unię Protokół z Kyoto;

· podejmowanie działań na rzecz tworzenia lub rozbudowy struktur i instrumentów służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii, mających na celu wspieranie funkcjonujących oraz przyszłych środków legislacyjnych tak, aby zwiększyć do 2010 r. udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym wewnętrznym zużyciu energii z 6% do 12% (energia elektryczna, ogrzewanie, biopaliwa);

· zwiększenie do 2010 r. udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł do 22,1%;

· znaczne zwiększenie do roku 2010 produkcji energii elektrycznej w ramach energetyki skojarzonej, a tym samym uniknięcie dodatkowej emisji szacowanej na 65 milionów ton CO2;

· rozwijanie potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), harmonizacji i poprawie jakości dostępnych na rynku technologii wykorzystujących OZE, a także tworzenie możliwie najlepszych warunków do przyspieszenia inwestycji we wzrost mocy OZE, co pozwoli na zapobieżenie emisji CO2 szacowanej na 330 milionów ton;

· promocja, w ramach programu COOPENER, mechanizmów Protokołu z Kyoto w celu tworzenia zrównoważonych systemów zaopatrzenia w energię, wsparcia walki z ubóstwem oraz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w krajach rozwijających się poprzez zwiększenie dostępu do źródeł energii ludziom cierpiącym na jej niedostatek.

Oprócz kontynuacji dwóch programów ukierunkowanych na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii Komisja zaproponowała dwa nowe odnoszące się do aspektów energetycznych w transporcie oraz współpracy w dziedzinie energetyki z krajami rozwijającymi się. W związku z tym program Inteligentna Energia dla Europy będzie składał się z programów szczegółowych wspierających działania na czterech płaszczyznach:

· "SAVE", dotyczący poprawy efektywności energetycznej oraz racjonalnego zużycia energii, w szczególności w sektorze budowlanym i przemysłowym włączając w to przygotowane instrumentów prawnych i ich wdrożenie,

· "ALTENER", dotyczący promocji nowych i odnawialnych źródeł energii dla scentralizowanej i zdecentralizowanej produkcji oraz ich integracji z lokalnym środowiskiem i systemem energetycznym włączając w to przygotowane instrumentów prawnych oraz ich wdrożenie,

· "STEER", dotyczący wspomagania inicjatyw odnoszących się do wszystkich aspektów energetycznych w transporcie , zróżnicowania paliw oraz promocji paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych jak również efektywności energetycznej w transporcie włączając w to przygotowane instrumentów prawnych i ich wdrożenie,

· "COOPENER", dotyczący wsparcia inicjatyw związanych z promocją odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w krajach rozwijających się.

W kontekście działań skupiających się na państwach Unii Europejskiej, program IEE posiada dwa zasadnicze cele, które obejmują promowanie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Ma on zapewnić dofinansowanie dla projektów wspierających rozwój i wdrażanie średnio- i długofalowej polityki energetycznej. Powinien wnieść wkład w proces legislacyjny i opracowanie innych instrumentów polityki. W ramach programu wspierane będą również środki monitorowania i oceny wpływu działań krajowych i unijnych na efektywność energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Do finansowania będą kwalifikowane również projekty, które wywołują zmiany zachowań w zakresie zużycia energii w kontekście ich wkładu w długofalową politykę Unii. Program IEE będzie wspierał również współpracę sektora energetycznego z krajami rozwijającymi się, w szczególności poprzez budowanie wydajności w ramach Inicjatywy Energetycznej Unii Europejskiej.
Wśród działań, jakie mogą być finansowane, wymieniono:

· promocję zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego na rynku wewnętrznym, konkurencyjność, ochronę środowiska włączając w to opracowanie standardów, systemów etykietowania i certyfikacji, długofalowe dobrowolne zobowiązania, badania prognostyczne i strategiczne, monitorowanie rynków i trendów w energetyce;

· stworzenie lub rozbudowę odpowiednich struktur i instrumentów dla zrównoważonego rozwoju energetycznego, włączając w to planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz rozwój odpowiednich instrumentów finansowych i instrumentów rynku,

· promowanie systemów i urządzeń zrównoważonego wykorzystania energii, w celu przyspieszenia ich wejścia na rynek oraz stymulowanie inwestycji w celu ułatwienia przejścia od fazy demonstracji do rynku bardziej efektywnych technologii, włączając w to rozpowszechnianie nowych technologii i najlepszych praktyk, kampanie informacyjne oraz stworzenie struktur instytucjonalnych, których celem jest wdrożenie czystych mechanizmów rozwoju oraz joint implementation w ramach protokołu z Kyoto;

· rozwój struktur informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych, promowanie i rozpowszechnianie know-how oraz najlepszych praktyk angażujących wszystkich konsumentów, rozpowszechnianie wyników działań i projektów,

· monitorowanie wdrażania i wpływu inicjatyw Wspólnoty;
· ocenę wpływu działań i projektów finansowanych w ramach programu.

Całkowity budżet Programu na lata 2003-2006 wynosi 200 mln euro.


Ostatnia aktualizacja: 2005-01-10.............................................................................................


Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna