Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Informacje
Informacje o PFRR


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


    PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO         


Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego została utworzona w 1994 roku. Jej początkowym zadaniem było administrowanie Polsko-Brytyjskim Programem Rozwoju Przedsiębiorczości (lata 1995-1999) na terenie województwa podlaskiego oraz pobudzanie wzrostu ekonomicznego w regionie. PFRR została utworzona przez następujących fundatorów instytucjonalnych: Wojewoda Białostocki, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" Region Białystok, Podlasko-Mazurskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Cele statutowe PFRR to m.in. wspieranie procesów restrukturyzacji gospodarki w regionie, inspirowanie i popieranie tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej, kreowanie przedsiębiorczości, partnerstwa i rzetelnej konkurencji, rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, przystosowanie mechanizmów rozwoju regionalnego do zmieniającego się otoczenia społecznego i gospodarczego.
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaangażowana jest w szereg działań, celem których jest wypełnienie luk w istniejącej infrastrukturze wspierania biznesu. Obejmuje to następujące inicjatywy:
· Zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do wysokiej jakości usług doradczych
· Dostarczenie małym i średnim przedsiębiorstwom nowoczesnych instrumentów finansowych
· Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora usług doradczych dla MSP
· Organizacja wybranych regionalnych wystaw i targów
· Koordynowanie i organizowanie misji handlowych
· Planowanie i wdrażanie strategii gmin i miast
· Tworzenie Centrów Wspierania Biznesu oraz Inkubatorów Przedsiębiorczości w regionie podlaskim
· Organizacja i prowadzenie szkoleń
· Zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej
Partnerzy PFRR to m.in.:
· Polska Sieć Euro Info Centre
· Komisja Europejska
· Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu
· Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości
· Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
· Centrum Informacji Europejskiej
· Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
· Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
· Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych
· Fundusz Współpracy

Z myślą o przedsiębiorcach w regionie PFRR utworzyła sieć Centrów Wspierania Biznesu (Hajnówka, Mońki, Augustów, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Sokółka, Łomża).
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego od 1997 roku jest akredytowanym członkiem Krajowego Systemu Usług. W ramach celów statutowych świadczy liczne usługi adresowane do sektora MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Obecnie Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pełni funkcję agencji rozwoju regionalnego obejmującą swoim działaniem województwo podlaskie.
Obszary specjalizacji:

Usługi doradcze

A. Porady informacyjne udzielane przez pracowników różnych programów tematycznych:
· doradców biznesu działających w utworzonych przez PFRR Centrach Wspierania Biznesu
· pracowników zajmujących się organizacją misji handlowych i targów
· pracowników udostępniających informacje dotyczące ofert handlowych, podmiotów gospodarczych, przepisów prawnych, instytucji i programów wspierających MSP, usługi w ramach Euro Info Centre, usługi w ramach Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią
B. Doradztwo specjalistyczne
· w zakresie ogólnym (biznes plany, wnioski kredytowe) świadczone przez doradców biznesu w PFRR i CWB
· w zakresie ogólnym i specjalistycznym (marketing wewnętrzny i sprzedaż, zarządzanie, planowanie, finanse, usługi doradztwa personalnego) świadczone przez doradców zewnętrznych oraz spółki zależne Fundacji
· w zakresie specjalistycznym (inwestycje kapitałowe, poręczenia kredytów bankowych) świadczone przez Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. i Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz pożyczki świadczone przez PFRR
· w zakresie ogólnym i specjalistycznym (realizacja projektów doradczych i szkoleniowych finansowanych m.in. z środków programu Phare Unii Europejskiej, monitoring projektów Phare) świadczone przez konsultantów Fundacji oraz konsultantów współpracujących

Usługi szkoleniowe

PFRR prowadzi szkolenia przez spółkę zależną – Regionalne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. (RCS). RCS powstało w październiku 1995 r. Realizuje programy szkoleń oparte na wzorcach brytyjskich i amerykańskich.
Zakres usług szkoleniowych obejmuje m.in.:
· marketing (podstawy marketingu, strategie marketingowe, techniki sprzedaży, psychologia sprzedaży)
· zarządzanie sprzedażą
· systemy jakości zgodnie z normami ISO serii 9000
· zarządzanie zasobami ludzkimi
· finanse
· komunikacja interpersonalna
· negocjacje
· prawo pracy

RCS prowadzi szkolenia z wolnego naboru oraz doradztwo personalne dla firm poszukujących wysoko wykwalifikowanego personelu (sekretarek, asystentek, reprezentantów handlowych, analityków finansowych, księgowych). RCS organizuje również programy szkoleniowe na zlecenie firm.

Usługi informacyjne

PFRR kojarzy partnerów przez organizację misji handlowych, targów turystycznych oraz wymianę ofert. Posiada liczne bazy danych o podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zawierające oferty współpracy. Rozpowszechnia informacje, prowadzi szkolenia, kampanie promocyjne i informacyjne o programach pomocowych i polityce regionalnej w kontekście polskiej akcesji do Unii Europejskiej.

Podlaskie Centrum Euro Info funkcjonuje przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Powstało w wyniku realizacji III Programu Wieloletniego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Unii Europejskiej. Do Centrum Euro Info mogą zwracać się przedsiębiorcy poszukujący np. informacji o obowiązujących dyrektywach dotyczących wybranej gałęzi produkcji, jak również firmy zlecające stałą usługę informowania i monitorowania pewnych dziedzin tematycznych (np. informowanie o wszystkich nowych programach wspierających rozwój usług turystycznych, czy też informowanie o bieżących przetargach publicznych).
Podlaskie Centrum Euro Info organizuje seminaria w celu zaznajomienia lokalnych przedsiębiorców ze specyfiką rynku na terenie Unii Europejskiej oraz misje gospodarcze i inne przedsięwzięcia dla promowania podlaskich przedsiębiorstw za granicą.

Podlaska Agencja Zarządzania Energią funkcjonuje przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Została utworzona w II kwartale 2003 roku w ramach unijnego programu SAVE jako efekt porozumienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Regionalnego. Jako partnerzy w tym projekcie występują także przedstawiciele władz regionalnych z krajów UE: Camara Municipal de Corvo (Portugalia) oraz Provincia Di Teramo (Włochy). Misją PAZE jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Podlaska Agencja Zarządzania Energią prowadzi działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energii, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmuje prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego. Podlaska Agencja Zarządzania Energią organizuje seminaria, konferencje i szkolenia poświęcone odnawialnym źródłom energii, udziela bezpośrednich porad i konsultacji związanych z tą tematyką.

Usługi finansowe

Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. przeprowadza inwestycje kapitałowe na zasadach venture capital poprzez zakup udziałów lub akcji. Sposób inwestowania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb firmy. PFK Sp. z o.o. może zainwestować w spółkę do około 800.000 zł poprzez:
· objęcie mniejszościowego udziału w kapitale spółki
· pożyczkę
· leasingów środków trwałych

Oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw:
· spółek kapitałowych lub dążących do przekształcenia
· mających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego
· w których własność prywatna i polska wynosi co najmniej 51%

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. udziela gwarancji do zabezpieczenia wszystkich rodzajów kredytów gospodarczych, tj. obrotowych, inwestycyjnych, w rachunku bieżącym i innych. Gwarancje udzielane są do 70% wartości kredytu, do kwoty ok. 350.000 PLN i do 5 lat. Z gwarancji korzystać może każde małe i średnie przedsiębiorstwo mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego, nie prowadzące bezpośredniej działalności rolniczej, w którym własność prywatna i polska wynosi co najmniej 51%.

Fundusz Pożyczkowy „mikroSTART” Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Fundusz Pożyczkowy „mikro START” udziela pożyczek małym przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego. Maksymalna wartość pożyczki wynosi 30 tys. zł, a maksymalny termin spłaty – 5 lat. Pożyczki udzielane są na przedsięwzięcia inwestycyjne i na potrzeby obrotowe.

Kanadyjski Program Pożyczkowy
W Kanadyjskim Programie Pożyczkowy udzielane są pożyczki małym i średnim przedsiębiorcom, które mogą mieć trudności w korzystaniu z oferty kredytowej banków komercyjnych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł, a maksymalny termin spłaty – 3 lata. Pożyczkobiorcami mogą być mali lub średni przedsiębiorcy działający we wszystkich branżach z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz prowadzący działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzący działalność uznawaną powszechnie za nieetyczną.


Ostatnia aktualizacja: 2004-12-15Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna