Informacje  |  Odnawialne żródła energii  |  Nasi partnerzy  |  Oferta  |  Artykuły  |  Organizacje  |  Kontakt
     Informacje
Informacje o PAZE


       Wyszukaj w serwisie

Nasi partnerzy
Modern Bud Int. Group S.C.
Modern Bud Int. Group S.C.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

BASF Polska Sp. z o. o.
BASF Polska Sp. z o. o.

"Silikaty-Białystok" Sp. z o.o.

FERROX Sp. z o.o.
FERROX Sp. z o.o.

Zielone Wrota
Zielone Wrota

Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji Podlasia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Rapid


Artykuły:
SPOTKANIE SIECIOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PAZE W ROKU 2004
Podlaska Agencja Zarządzania Energią. Podstawowe informacje PAZE - czym jest, czym się zajmuje?


    SPOTKANIE SIECIOWE         


W dniach 28 - 29 listopada 2005 r. PAZE była gospodarzem spotkania agencji zajmującymi się energooszczędnością i promocją odnawialnych źródeł energii z Włoch (AGENA) i z Portugalii (AREAC) działającymi w ramach programu SAVE. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z rozwojem proekologicznych metod wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Portugalia jest krajem, w którym od kilku lat wdrażane są technologie związane z wytwarzaniem „biodiesla” w oparciu o oleje roślinne i odpady z przemysłu spożywczego i gastronomii. Paliwo to - jako dodatek do oleju napędowego wytwarzanego z ropy naftowej jest stosowane, m.in,. przez miejskie firmy transportowe. Portugalczycy mogą być dla nas także wzorem jeśli chodzi o wykorzystanie turbin wiatrowych. Włochy to kraj w którym wytwarzane są nowoczesne urządzenia służące do energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych i biomasy, w którym coraz większą wagę przykłada się do kwestii związanych z termooszczędnością.

Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energii wytwarzanej w Portugalii i we Włoszech jest o wiele wyższy niż z Polsce i sięga około 20 % - wiąże się to jednak z ukształtowaniem terenu (większe spadki rzek umożliwiają rozwój licznych elektrowni wodnych) oraz z wcześniejszym niż w Polsce rozpoczęciem wdrażania technologii ekologicznej produkcji energii. Dla porównania – obecny poziom udziału OZE w polskim bilansie to około 3 % ( na Podlasiu- 5%)- w roku 2010 poziom ten powinien wynosić 7,5%.

Gości szczególnie interesowały nasze osiągnięcia związane z wykorzystaniem roślin energetycznych i odpadów drzewnych: w tym przypadku to Podlasie, w związku z dość dynamicznym rozwojem energetyki wykorzystującej biomasę może okazać się przykładem dla innych regionów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Według informacji przekazanych nam przez przedstawicieli agencji AGENA i AREAC w ich krajach nie istnieją plantacje topinamburu czy malwy pensylwańskiej, roślin których uprawy rozwijane są w Polsce od dawna.

W trakcie wizyty Portugalczycy i Włosi mieli okazję odwiedzić Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Elektrociepłownię Białystok S.A., gospodarstwo ogrodnicze Pana Jerzego Wilczewskiego w Białousach (właściciel uprawy wierzby energetycznej zajmującej obszar ponad 600 ha) oraz ciepłownię miejską opalaną biomasą w Czarnej Białostockiej.


Wizyta w Elektrociepłowni Białystok


Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim


Wywiad z Radiem Białystok


Wizyta w ciepłowni w Czarnej Białostockiej


Ostatnia aktualizacja: 2005-11-30.............................................................................................


    DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ PAZE W ROKU 2004         


1. Okres od września 2003 do kwietnia 2004: uzgodniono wszystkie sprawy formalne związane z działaniem PAZE.

Uzyskano zgodę Komisji Europejskiej na oficjalne rozpoczęcie działalności agencji

W kwietniu roku 2004 Komisja Europejska uznała PAZE jako agencją działającą oficjalnie w ramach programu SAVE i przekazała środki na jej działalność- pierwszą transzę.

Do tego momentu PAZE była finansowana wyłącznie przez PFRR. Za oficjalną datę rozpoczęcia istnienia PAZE Komisja Europejska przyjęła styczeń 2004.

2.PAZE włączyła się w prace związane z utworzeniem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Białostockiej Aglomeracji Miejskiej.

Zorganizowaliśmy 4 spotkania zainteresowanych stron: władz Białegostoku, spółek energetycznych, wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu białostockiego. Ich efektem może być docelowo powołanie konsorcjum, które zajmie się realizacją inwestycji związanej z przetwarzaniem odpadów komunalnych. PAZE poszukiwała związanych z tym firm dysponujących technologią odpowiadającą potrzebom Białegostoku.

3.W kwietniu 2004 opracowaliśmy i rozesłaliśmy do gmin z terenu woj. podlaskiego ankietę na temat odnawialnych źródeł energii. Dzięki uzyskanym danym rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem bilansu energetycznego województwa

4.Zorganizowaliśmy 2 duże konferencje - III i IV Forum energetyczne


20 kwietnia 2004 - III Forum energetyczne „Lokalne źródła energii w gospodarce energetycznej województwa podlaskiego”;

27 października 2004 IV Forum energetyczne „Termooszczędność”. W tym drugim wzięli także udział eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii z Warszawy – w ramach projektu „Autobus energetyczny”

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych, spółek i firm z branży energetycznej, władze gmin z terenu woj. podlaskiego

5.Zorganizowaliśmy 5 seminariów poświęconych odnawialnym źródłom energii - w Białymstoku („Technologie termooszczędne”) w Dąbrowie Białostockiej, Gródku, Narwi i Narewce („Uprawa roślin energetycznych jako szansa na zaktywizowanie terenów wiejskich województwa podlaskiego).

Średnia ocena wystawiona nam przez uczestników seminariów i konferencji wyniosła 4, 34
( w skali do 1 do 5)

6.Przygotowaliśmy informacje dla osób zainteresowanych energetyką odnawialną
i budową związanych z tym obiektów.


7.Na zlecenie PAZE powstał cykl 12 audycji radiowych „Porozmawiajmy o energetyce”- emisja miała miejsce w listopadzie br.

8.Przygotowaliśmy i uruchomiliśmy stronę internetową poświęconą odnawialnym źródłom energii i termooszczędności. Pokazuje ona te zagadnienia w ujęciu regionalnym, związanym ze specyfiką województwa podlaskiego.

9.Uczestniczymy w projekcie realizowanym przez Polsko-Litewską Izbę Gospodarczą Rynków Wschodnich pt „Planowanie energetyczne na szczeblu regionalnym z wykorzystaniem OZE”


Obecnie występujemy jako partner w kolejnym projekcie:
„Czysta energia w świadomości mieszkańców Euroregionu Niemen” (oczekujemy na jego akceptację przez władze Euroregionu”)

Planowane działania-rok 2005 (szczegółowy plan pracy PAZE na przyszły rok podamy na przełomie grudnia i stycznia)

1. Kontynuacja prac nad bilansem energetycznym

2. Przeprowadzenie analizy zużycia energii w wybranych sektorach

3. Działalność edukacyjna, promocyjna i szkoleniowa (kontynuacja seminariów, organizacja V i VI Forum energetycznego)

4. Rozpoczęcie działalności usługowej ( działalność consultingowa, opracowywanie dokumentacji technicznej)

5. Organizacja spotkania sieciowego (agencji uczestniczących w projekcie)


Ostatnia aktualizacja: 2004-12-15.............................................................................................


    Podlaska Agencja Zarządzania Energią. Podstawowe informacje         


Podlaska Agencja Zarządzania Energią została utworzona w II kwartale 2003 roku w ramach programu UE SAVE II jako efekt porozumienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Regionalnego. Jako partnerzy w tym projekcie występują także przedstawiciele władz regionalnych z krajów UE: koordynator projektu - Camara Municipal de Corvo (Portugalia) oraz Provincia Di Teramo (Włochy)

Podlaska Agencja Zarządzania Energią jest afiliowana przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.


Misja

Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) będzie prowadziła działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego. Agencja będzie realizowała tzw. „miękkie projekty”: środki znajdujące w budżecie PAZE nie mogą być wykorzystywane na realizację inwestycji takich, jak budowa kotłowni czy instalacji energetycznych.

Zakres działania

Szczegółowy zakres działania Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią przedstawia się następująco:


1. Pomoc samorządom w promocji racjonalnego użycia energii i sformułowaniu planów energetycznych.
2. Promocja i rozwój stosunków z Europejską Siecią Wyspecjalizowaną w kontroli energii i ochronie środowiska.
3. Badania i analizy dla lokalnych środowisk zawodowych.
4. Propagowanie wyników badań i usługi skierowane do końcowych odbiorców, w tym MSP i samorządów.
5. Propagowanie ochrony środowiska w kontekście wytwarzania i wykorzystania energii.
6. Zapewnienie konsumentom informacji i pomocy w zakresie racjonalnego użycia energii.
7. Powołanie centrum informacyjnego uświadamiającego opinii publicznej rolę efektywnego wykorzystania energii.
8. Zapewnienie informacji, szkoleń i doradztwa w sprawach poszanowania energii.
9. Promocja zróżnicowania źródeł energii (źródła odnawialne, zagospodarowanie odpadów).
10. Szkolenie personelu technicznego i rozwój metod audytu energetycznego.
11. Promowanie w mediach elektronicznych zagadnień energetycznych o wymiarze europejskim.
12. Propagowanie dyrektyw unijnych w zakresie energetyki
13. Opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię
14. Pomoc przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej

Główne cele:
· Poprawa sprawności energetycznej i promowanie odnawialnych zasobów energii
· Poszukiwanie optymalnych warunków dostawy energii w regionie w kontekście dotrzymania założeń polityki Unii Europejskiej
· Zarządzanie energią jako podstawowe założenie zrównoważonego rozwoju regionu
· Poszukiwanie rozwiązań problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska
i właściwego wykorzystania zasobów energetycznych

Zadania:
· Wspieranie władz regionalnych i lokalnych w promowaniu racjonalnego wykorzystania energii oraz formułowaniu planów energetycznych
· Promowanie europejskiej sieci wyspecjalizowanej w zarządzaniu energią i ochronie środowiska
· Benchmarking i wymiana doświadczeń z lokalnymi i zewnętrznymi ekspertami
· Promowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska
· Utworzenie centrum informacji nt. racjonalnego wykorzystania energii
· Udostępnianie informacji poprzez Internet odnośnie polityki unijnej w zakresie zarządzania energią i ochrony środowiska.
· Informowanie o zewnętrznych możliwych źródłach finansowania działań i projektów ze środków pomocowych.
· Współpraca z pozostałymi europejskimi agencjami

Planowane działania i efekty
- Opracowanie regionalnego planu energetycznego z uwzględnieniem wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
- Przygotowywanie studiów wykonalności, audytowanie i monitoring
- Bezpłatna informacja, szkolenia i doradztwo w zakresie oszczędzania energii
- Organizowanie seminariów konferencji i szkoleń z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych
- Bieżąca współpraca z Komisją Europejską - Dyrekcją Generalną ds. Energii i Transportu
- Bieżące informowanie konsumentów i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem energii oraz udziałem w zagranicznych projektach
- Dostarczanie informacji w regionie oraz pomoc techniczna w przygotowywaniu projektów do finansowania w ramach programów europejskich tj. SAVE, ALTERNER.
- Udział Agencji w projektach europejskich w zakresie promowania i wykorzystania energii.Struktura
Sposób działania


PAZE jako instytucja afiliowaną przy PFRR, zachowuje niezależność organizacyjną i księgową, posiada również swój statut. Nadzór nad PAZE sprawuje Rada Agencji, która dodatkowo powołuje Komitet Techniczny będący ciałem konsultacyjno-doradczym.

W skład Rady Agencji wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele PFRR, Rady PFRR, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, branżowych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych ZEB S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

Skład Rady Agencji PAZE

Zbigniew Krzywicki - Przewodniczący Rady Agencji
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego


Karol Tylenda
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego


Krzysztof Kozicki
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Tadeusz Skoczkowski
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Andrzej Schroeder
Prezes Zarządu Elektrociepłowni Białystok S..A.

Jarosław Zbigniew Bartel
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny Zakładu Energetycznego Białystok S.A.

Jan Żywolewski
Dyrektor Naczelny.
Zakładu Gazowniczego w Białymstoku

Aleksander Usakiewicz, Prezes MPECW skład Komitetu Technicznego powinni wchodzą eksperci i specjaliści związani z problematyką energetyczną. Główną rolą Komitetu będzie wsparcie doradcze i eksperckie w stosunku do inicjatyw podejmowanych przez Agencję.

Agencja podejmuje działania w oparciu o zasadę „non profit”, co jest w pełni zgodne ze statutem Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Główne założenia dotyczące planowanych kierunków działalności będą ustalane i konsultowane z Radą Agencji, która będzie się spotykała regularnie i będzie zatwierdzała raporty z działalności Agencji. Rada i Komitet Techniczny będą również włączone w proces ewaluacji Agencji.Kontekst ponadregionalny

Obecnie funkcjonuje ponad 230 lokalnych i regionalnych Agencji Zarządzania Energią w krajach UE i krajach kandydujących. PAZE będzie utrzymywała kontakty z tymi instytucjami dążąc do wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.


Ostatnia aktualizacja: 2004-11-27.............................................................................................


    PAZE - czym jest, czym się zajmuje?         


Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) jest najnowszą komórką działającą w obrębie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. PAZE została utworzona w II kwartale 2003 roku w ramach programu UE SAVE II jako efekt porozumienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Regionalnego. Jako partnerzy w tym projekcie występują także przedstawiciele władz regionalnych z krajów UE: koordynator projektu - Camara Municipal de Corvo (Portugalia) oraz Provincia Di Teramo (Włochy)

Podlaska Agencja Zarządzania Energią jest afiliowana przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.


Misja

Misją Agencji jest promocja racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, a także pomoc samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Podlaska Agencja Zarządzania Energią (PAZE) prowadzi działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmuje prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie województwa podlaskiego. Agencja realizuje tzw. „miękkie projekty”: środki znajdujące w budżecie PAZE nie mogą być wykorzystywane na realizację inwestycji takich, jak budowa kotłowni czy instalacji energetycznych.Kontekst europejski działalności Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią


Europa nigdy nie była samowystarczalna pod względem energetycznym. Jeśli utrzymają się obecne tendencje to do 2030 roku 70% dostaw energii Unii Europejskiej będzie pochodzić z zewnątrz. Oczywiście nikt na naszym kontynencie nie zamierza dopuścić do urzeczywistnienia tego „czarnego scenariusza”, tym bardziej, że my Europejczycy ciągle nie w pełni wykorzystujemy możliwości produkcji energii występujące w tej części naszego globu. Od dawna wiadomo, że istnieją sposoby wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych jej źródeł, takich jak węgiel czy ropa naftowa. Chodzi tu o możliwości jakie niesie wykorzystywanie w celach energetycznych siły wody, wiatru, pływów morskich, źródeł geotermalnych, biomasy czy promieniowania emitowanego przez naszą gwiazdę - Słońce Nie zastąpią one ani nie wyeliminują całkowicie paliw kopalnych, ale zanim ziści się to, co od dawna zapowiadają naukowcy, czyli stworzenie wydajnych i tanich ogniw paliwowych, bądź reaktorów wykorzystujących syntezę jądrową, odnawialne źródła energii mogą stanowić cenne uzupełnienie coraz bardziej napiętego bilansu energetycznego Europy.

W opracowanej w listopadzie 1997 r. przez Komisję Europejską tzw. "Białej Księdze Energetyki Odnawialnej" założono dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Unii Europejskiej do roku 2010 (do poziomu 12% w zaspokajaniu zapotrzebowania UE na energię pierwotną). By go osiągnąć, każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do wyznaczenia minimalnego, procentowego udziału energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie krajowym. Polska jeszcze przez wstąpieniem do UE postanowiła postępować zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W przyjętej przez Sejm RP strategii rozwoju energetyki odnawialnej stanowiącej odpowiedź na zalecenia zawarte w Białej Księdze założono, że udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo energetycznym kraju do roku 2010 sięgnie 7,5%.

Przeobrażenie polskiej energetyki w kontekście naszej akcesji do UE pociągało za sobą konieczność wdrażania zaleceń związanych ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energii produkowanej w Polsce. Konieczność osiągnięcia znaczącego wzrostu w tym zakresie wymagała wdrożenia o wiele bardziej skutecznych rozwiązań ustawowych niż uprzednio stosowane w naszym systemie prawnym. Musiały one brać pod uwagę istnienie trzech tendencji - pierwszej, związanej ze zmianami systemowymi, które musi wdrażać Polska, pragnąc dostosować się do polityki UE obowiązującej w tym zakresie. Drugiej, wypływającej z naturalnych potrzeb rynku związanych z poszukiwaniem tańszych, niż konwencjonalne źródeł energii, opartych o dostępne zasoby lokalne, takie jak biomasa czy - co ma zastosowanie tylko do wybranych częściach Polski - energię wiatru i wody. Trzecią siłą sprawczą były inwestycje w branży elektroenergetycznej, które miały być realizowane w oparciu o fundusze strukturalne: operujący w skali makro Sektorowy Program Operacyjny oraz, nakierowany na mniejsze, choć nie mniej ważne lokalne przedsięwzięcia - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego będący w gestii urzędów marszałkowskich.

Oprócz sprostania ogólnym zaleceniom UE, przygotowująca się do udziału w strukturach unijnych Polska stanęła więc przed koniecznością wdrożenia konkretnych rozwiązań systemowych i technicznych. Ich skutki miały być odczuwalne nie tylko na poziomie centralnym, ale także na poziomie województw, poszczególnych gmin, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, zakładów komunalnych i firm zajmujących się wytwarzaniem energii bądź gospodarką surowcami, które mogą być wykorzystywane do jej produkcji.

Świadomość tych uwarunkowań sprawiła, że również na terenie naszego regionu dostrzeżono konieczność baczniejszego zwrócenia uwagi na kwestie związane z energetyką odnawialną Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w roku 2002 dowiedziała się o możliwości utworzenia agencji zajmującej się problematyką, energii odnawialnej, którą dawał SAVE- program Unii Europejskiej, który powstał z myślą o promocji odnawialnych źródeł energii i jej racjonalnego wykorzystania. Inicjatorem utworzenia takiej agencji był ówczesny dyrektor Centrum Euro Info, Janusz Baczewski. O środki pochodzące z Komisji Euroepjskiej na działalność tego typu instytucji mogli ubiegać się wyłącznie przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, uzasadniając potrzeby związane z racjonalnym użyciem energii na tym obszarze. Pomysł powołania agencji działającej na styku energetyki i ochrony środowiska spotkał się z przychylnym przyjęciem ze strony władz samorządowych województwa. Uznano, że agencja może odegrać istotną rolę w promocji bezpiecznych, proekologicznych metod produkcja energii. Z tego powodu Zarząd województwa podlaskiego postanowił wesprzeć inicjatywę PFRR i, w rezultacie, przystąpiono do działań zmierzających do powstania nowego podmiotu zajmującego się energetyką odnawialną. Ich historia przedstawia się następująco:1. W grudniu 2002 Prezes PFRR, Andrzej Parafiniuk skierował list intencyjny do władz samorządowych województwa podlaskiego, w którym zadeklarował wolę uczestnictwa PFRR w realizacji projektu pilotażowego związanego z odnawialnymi źródłami energii, deklarując gotowość uruchomienia Agencji Zarządzania Energią w ramach własnych struktur;

2. W marcu 2002 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego złożył wniosek do Programu SAVE na utworzenie Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią, funkcjonującej w obrębie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego podpisany przez ówczesnego Wicemarszałka Dariusza Ciszewskiego. Dotyczył on utworzenia dwóch agencji w ramach programu SAVE, wspólnie z partnerem włoskim PROVINCIA DI ENNA;

3. Komisja Europejska poinformowała o negatywnej ocenie części przygotowanej przez partnera włoskiego. Komisja zaproponowała włączenie Podlaskiej Agencji do nowego konsorcjum wspólnie z dwoma nowymi partnerami: z Portugalii (Camara Municipal do Miranda do Corvo) - koordynatorem projektu - i z Włoch (Provincia di Teramo);

4. W sierpniu 2002 roku wnioskodawca (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) został poinformowany przez Komisję Europejską o pozytywnej ocenie wniosku oraz podjęciu prac związanych z przygotowaniem kontraktu na utworzenie Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią.

5. 19 grudnia 2002 roku podpisano kontrakt z Komisją Europejską na utworzenie Podlaskiej Agencji Zarządzania Energią. W tym samym czasie wnioskodawca wspólnie z PFRR zadeklarowali udział finansowy. Dotacja z Komisji Europejskiej Programu SAVE miała wynieść 39,8%.

6. W czerwcu 2003 ukonstytuowała się Rada PAZE. Jej przewodniczącym został Zbigniew Krzywiki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, a w pierwszym składzie Rady (stan z czerwca 2004), Andrzej Parafiniuk, Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Karol Tylenda, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Krzysztof Kozicki, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Tadeusz Skoczkowski, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Andrzej Schroeder, Prezes Zarządu Elektrociepłowni Białystok S..A., Janusz Baczewski, Dyrektor Centrum Euro Info Jarosław Zbigniew Bartel, Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego Białystok S.A., Jan Żywolewski, Dyrektor Naczelny, Zakładu Gazowniczego w Białymstok, Aleksander Usakiewicz, Prezes MPEC

7. We wrześniu 2003 roku w wyniku konkursu wyłoniono dyrektora PAZE, niedługo potem zatrudniono pierwszego pełnoetatowego pracownika agencji.

8. Do maja roku 2004r. trwały uzgodnienia związane z pełnym wdrożeniem kontraktu powołującego PAZE. W ich rezultacie Komisja Europejska przychyliła się do wniosku PFRR i wyraziła zgodę na funkcjonowanie agencji jako części Fundacji zachowującej odrębność organizacyjną i finansowo-księgową. a nie jako całkowicie odrębnego podmiotu prawnego. Pozwoliło to na zapewnienie większej stabilności organizacyjnej i finansowej PAZE. Równolegle PAZE podejmowała pierwsze działania statutowe.W całym procesie konstytuowania Rola Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w realizacji projektu polegała (i w dalszym ciągu polega) na koordynacji działań bieżących Agencji, na zapewnieniu wsparcia technicznego, organizacyjnego i formalno-księgowego. Utworzenie PAZE nie byłoby zapewne możliwe bez oparcia się na wiedzy i doświadczeniu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, w realizacji programów wspólnotowych, na bazie którego powołano uprzednio Centrum Euro Info.

Obecnie PAZE organizuje seminaria i konferencje poświęcone energooszczędności. Udzielamy porad osobom prywatnym, przedsiębiorcom, władzom samorządowym na tematy związane z ekologicznymi źródłami energii. Pracujemy również nad cyklem audycji radiowych, w których będziemy popularyzowali zagadnienia związane z energetyką. Zbliżony cel będzie miało powstanie portalu internetowego poświęconemu energetyce odnawialnej – pierwszemu, który będzie traktował tą problematykę przy uwzględnieniu specyfiki naszego regionu. Równolegle do działalności o charakterze edukacyjnym staramy się przyczyniać do wzrostu liczby inwestycji związanej z OZE. Pojawiamy się wszędzie tam gdzie istnieją możliwości i potrzeby związane z budową nowych obiektów wykorzystujących energię odnawialną: przy współudziale naszych partnerów i instytucji obecnych w Radzie Agencji staramy się służyć fachową poradą i informacjami na temat dostępnych metod, technologii i urządzeń. Jednym z przykładów takiej aktywności jest nasze zaangażowanie w kwestie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu białostockiego. W trakcie organizowanych przez nas spotkań z potencjalnymi inwestorami udało nam się przekonać firmy i instytucje do rozpoczęcia rozmów na temat powstania instalacji do przerobu odpadów komunalnych na energię elektryczną i ciepło. Już wkrótce rozpoczniemy udział w projektach realizowanych wspólnie z innymi agencjami i organizacjami o zbliżonym do PAZE profilu działalności- chcielibyśmy pokazywać i nagłaśniać dobre, sprawdzone rozwiązania obszaru energetyki, które wykorzystywane są w innych częściach Polski i Europy. Cały czas trwają prace nad stworzeniem bilansu energetycznego województwa podlaskiego, który zawierać będzie spis istniejących i możliwych do realizacji odnawialnych źródeł energii, upraw roślin energetycznych, stanu prac nad założeniami o planów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną opracowywanymi przez poszczególne gminy.

Chociaż PAZE nie jest instytucją o długiej historii to już teraz możemy bez fałszywej skromności powiedzieć, że nasze dokonania i plany wypełniają lukę, która istniała na „energetycznej mapie” województwa podlaskiego. Jesteśmy coraz bardziej widoczni i – co najważniejsze - coraz bardziej przydatni w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii.


Prezentacja jednej z firm produkujących urządzenia do przerobu odpadów
komunalnych


Forum energetyczne - lokalne źródła energii w gospodarce energetycznej województwa - pierwsza duża konferencja zorganizowana przez PAZE.


Wrzesień 2004. Jedno z cyklu "Spotkań proekologicznych" organizowanych przez Prezydenta Białegostoku, Ryszarda Tura . Jego tematem były możliwości wytwarzania energii z odpadów komunalnych - PAZE prowadzi aktywne działania związane z poszukiwaniem odpowiedniej technologii dostosowanej do potrzeb miasta.


Fragment Kontraktu zawartego z Komisją Europejską, powołującego do życia Podlaską Agencję Zarządzania Energią

Ostatnia aktualizacja: 2004-10-15.............................................................................................


Site designed & created by Iwo R. Wicher   |   © 2004 by Podlaska Agencja Zarządzania Energią
Administracja Podlaska Fundacja Rozowju Regionalnego Strona główna